مطالب موجود در دسته بندی "اخلاق اسلامی"

هستی شناسی (۱)

هستی شناسی (۱)

بدان اي پسر! که خداوند جهان را براي برآوردن نياز خويش نيافريده و بيهوده هم نيافريده است، بلکه آن را براساس عدل آفريده و بر مبناي حکمت: آراسته است او چون مي دانست که هستي بهتر از نيستي و افزوني بهتر از کاستي است و خوبي بهتر از زشتي است و بر آفرينش هر دو توانا و دانا بود

ادامه مطلب
هستی شناسی (۲)

هستی شناسی (۲)

  خلقت جمادات نکته: هنگامی که اثرات تابش نور این ستارگان در جوانب عناصر موجود در زمین تأثیر گذاشت و از آن نقطه فرضی در مرکز زمین، منعکس شد، از درون خاک و آب، به کمک باد و آتش، «جمادات» (۱) به وجود آمد که عبارتند از: کوه ها، سنگ های معدنی، ابر، برف، باران، ...

ادامه مطلب
هستی شناسی (۳)

هستی شناسی (۳)

  شناخت دنیا معنای دنیا نکته: هرچه دل در بند آن باشد، و بدان نظر دارد، و تو را از خدای عزوجل باز دارد، آن دنیای توست. و هرچه دل در بند آن نیست- گرچه در میان آن باشی- آن دنیا نیست؛ زیرا دنیا در عالم، بسیار است، چون کسی در بند آن نباشد، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۴)

هستی شناسی(۴)

  زشتی دنیا تمثیل: اگر به چشم ظاهر در وی نگری، خوب می نماید. (۱) و چون به چشم عقل در وی نگاه کنی به غایت زشت می نماید. مانند زنی پیر که تازگی جوانی از وی رفته است و جز پوستی بر استخوان کشیده ندارد، خود را به جامه های رنگین آراسته بود، و ...

ادامه مطلب
هستی شناسی(۵)

هستی شناسی(۵)

  ترک کامل دنیا یا برخورداری از آن؟ پرسش و پاسخ: اگر کسی گوید که بسیاری از مشایخ بوده اند که در ظاهر به جان و مال مشغول بوده اند، و به دل و جان، دوستی حضرت حق تعالی کرده اند، چگونه ایشان را مشغولی ظاهر به دنیا زیان نداشته است؟ جواب او آن است ...

ادامه مطلب
اهمیت علم آموزی (۱)

اهمیت علم آموزی (۱)

  جمله نغز: مرد بی علم، راه باز پس می رود (۱) توصیه: ای مؤمن! کار از سر علم کن که اندک آن بسیار بود. به جهل مرو که بسیار آن همه هیچ بود. (۲) جمله نغز: بی جمله نغز: بی علم هیچ کار نتوان کرد و هرچه کنی همه به زیان است. (۳) علم ...

ادامه مطلب
اهمیت علم آموزی (۲)

اهمیت علم آموزی (۲)

راه های کسب معرفت اعضا و جوارح نکته: یاران دانش جوی را آگهی باد، که حق تعالی آدمی را ظاهری بخشیده است که آن را «تن» خوانند، و اندرونی ارزانی داشته است که آن را «دل» گویند و «جان» گویند و «روح» و «نفس» نیز خوانند. و در تن او اندامی آفریده است که با ...

ادامه مطلب
دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۲)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۲)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     رویکردهای تربیت اخلاقی ارزش شناسی در زمینه ی اخلاقی به طور مستقیم با فعالیت های تربیتی ارتباط دارد. بی تردید ارزش ها، به ویژه ارزش های اخلاقی، رکن اساسی زندگی آدمی را تشکیل می دهند. ارزش ها مانند دیگر امور، هم جنبه ی فردی دارند و هم ...

ادامه مطلب
دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۳)

دیدگاه برنامه ی درسی اخلاق مدار با تکیه بر پرورش منش (۳)

نویسندگان:‌ ابراهیم میرشاه جعفری افسانه کلباسی     تدوین محتوا در برنامه درسی اخلاق مدار کهلبرگ و مایر، سه رویکرد اساسی درباره ی تدوین محتوا معرفی کرده اند: ۱.رویکرد تلقینی: (۲۴) این رویکرد متضمن یک محتوای توجیه شده است (مانند فهرستی از رفتارهای اخلاقی و ارزش ها) که توسط روش های مختلف، آموزش داده می ...

ادامه مطلب