دسته بندی های موجود در بخش"حدیث"

مطالب موجود در بخش "حدیث"

بررسی خنده در آیات و روایات

بررسی خنده در آیات و روایات

در ميان بحث هاي مربوط با قرآن تا کنون به موضوع هاي متنوعي در قالب تحقيق پرداخته شده است. اما با وجود گستردگي مفاهيم آيات که نشأت گرفته شده از معجزه بودن اين کتاب آسماني است، هنوز بحث هايي وجود دارد که در ميان هاله اي از ابهام به شرح آن پرداخته نشده است .

ادامه مطلب
مراقبت از زبان

مراقبت از زبان

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام مراقبت از زبان حدیث عیون أخبار الرضا علیه السلام : حدّثنا علیّ بن أحمد بن عمران الدقّاق، قال : حدّثنا محمّد بن هارون الصوفى، قال : حدّثنى أبو تراب عبید اللَّه بن موسى الرویانى ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ...

ادامه مطلب
حسن خُلق

حسن خُلق

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام حسن خُلق حدیث عیون أخبار الرضا علیه السلام : حدّثنا علیّ بن أحمد بن عمران الدقّاق، قال: حدّثنا محمّد بن هارون الصوفى ، قال : حدّثنى أبو تراب عبید اللَّه بن موسى الرویانى ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ، ...

ادامه مطلب
دوراندیشى

دوراندیشى

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام دوراندیشى حدیث عیون أخبار الرضا علیه السلام : حدّثنا علیّ بن أحمد بن عمران الدقّاق ، قال : حدّثنا محمّد بن هارون الصوفى ، قال : حدّثنى أبو تراب عبید اللَّه بن موسى الرویانى ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ...

ادامه مطلب
پاسدارى از شخصیت خود

پاسدارى از شخصیت خود

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام پاسدارى از شخصیت خود حدیث عیون أخبار الرضا علیه السلام : حدّثنا علیّ بن أحمد بن عمران الدقّاق ، قال : حدّثنا محمّد بن هارون الصوفى ، قال : حدّثنى أبو تراب عبید اللَّه بن موسى الرویانى ، عن عبد العظیم بن ...

ادامه مطلب
مدارا با مردم

مدارا با مردم

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام مدارا با مردم حدیث الأمالى للطوسى : أخبرنا جماعه ، عن أبى المفضّل ، قال : حدّثنا أبو صالح محمّد بن صالح بن فیض العجلى الساوى ، قال : حدّثنى أبى ، قال : حدّثنى عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ، ...

ادامه مطلب
مباهات خدا به نمازگزار

مباهات خدا به نمازگزار

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام مباهات خدا به نمازگزار حدیث الأمالى للصدوق : حدّثنا علیّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللَّه الکوفی ، عن سهل بن زیاد الآدمى ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ، عن علیّ بن محمّد بن ...

ادامه مطلب
برکات نماز

برکات نماز

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام برکات نماز حدیث الأمالى للصدوق : حدّثنا علیّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللَّه الکوفى ، عن سهل بن زیاد الآدمى ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنى ، عن علیّ بن محمّد بن علىّ بن ...

ادامه مطلب
برکات روزه ماه رمضان

برکات روزه ماه رمضان

شارح : محمد محمدی ری شهری منبع: حکمت‌نامه حضرت عبد العظیم الحسنی علیه‌السلام برکات روزه ماه رمضان حدیث الأمالى للصدوق : حدّثنا علیّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللَّه الکوفی ، عن سهل بن زیاد الآدمیّ ، عن عبد العظیم بن عبد اللَّه الحسنی ، عن علیّ بن محمّد بن ...

ادامه مطلب
دعا ، توبه و استغفار

دعا ، توبه و استغفار

خداوند در اوايل هر شب ، به آسمان دنيا فرو مى‌آيد و مى‌گويد : من فرمان‌روايم . من فرمان‌روايم . كيست كه از من بخواهد، تا اجابتش كنم ؟ كيست كه از من درخواست كند ، تا به او بدهم ؟ كيست كه از من درخواست آمرزش كند ، تا بيامرزم او را ؟ اين كار ادامه پيدا مى‌كند تا فجر بدمد .

ادامه مطلب