نذر انساني وارسته

نذر انساني وارسته

مرحوم حضرت آية اللّه العظمي آقاي بروجردي مرجع وقت جهان تشيع (رض) در آن زماني كه در شهرستان بروجرد بودند نذر كردند كه اگر خشم و عصبانيت خود را كنترل نكنند و به افراد تندي نمايند يكسال روزه بگيرند. يك روز هنگام مباحثه علمي با يكي از شاگردان خود بخاطر اينكه آن شاگرد مطالب غيرمنطقي و بي ارتباط با موضوع بحث مي گفت طاقت نياوردند و نسبت به او تندي نمودند. و در اينجا بود كه نذر آقاي بروجردي شكسته شد. بعد يكسال روزه گرفتند تا نذر خود را اداء كنند. در اينجا به ياد اين سخن حضرت امام زين العابدين عليه السلام افتادم ، كه در مقام دعا خطاب به پروردگار متعال مي فرمايد: پروردگار! مقام مرا در ميان مردم بالا مبر مگر آنكه به همان اندازه ، مقامم را نزد خودم پايين آوري . (صحيفه سجاديه دعاي مكارم الاخلاق)
داستانهايي از علما/عليرضا حاتمي

مطالب مشابه