نمونه اي از روشندلان

نمونه اي از روشندلان

امام صادق (ع) فرمود: روزي رسول خدا(ص) با حارثة بن مالك انصاري روبرو شد و پرسيد: حالت چطور است ؟ او در پاسخ گفت : در حالي هستم كه ايمان حقيقي دارم . پيامبر(ص) فرمود: هر چيزي را حقيقتي است ، نشانه حقيقت گفتار تو چيست ؟ حارثه عرض كرد: اي رسول خدا!! اشتياق به دنيا ندارم ، شب را (براي عبادت) بيدارم ، روزهاي گرم را روزه مي گيرم ، و گوي عرش خدا را مي نگرم كه براي حساب ، گسترده شده ، و گويا بهشتيان را در بهشت مي نگرم و ناله دوزخيان را در ميان دوزخ مي شنوم . رسول خدا فرمود: عبد نور اللّه قلبه ابصرت فاثبت : (اين) بنده اي است كه خداوند، قلبش را نوراني نموده است ، بصيرت يافتي ثابت و استوار باش . حارثه ، عرض كرد: اي رسول خدا! از خدا بخواه كه شهادت در ركابت را نصيب من گرداند. پيامبر فرمود: خداي شهادت را به حارثه ، روزي كن ، چند روزي نگذشت كه جنگي پيش آمد، حارثه در آن جنگ شركت نمود و پس از كشتن 9 يا 8 نفر از دشمنان ، به شهادت رسيد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه