فرزندان رسول خدا (ص)

فرزندان رسول خدا (ص)

رسول خدا – صلي الله عليه و آله- را سه پسر و چهار دختر بود كه عبارتند از:
1- قاسم، كه نخستين فرزند رسول خدا است، و پيش از بعثت در مكّه تولد يافت، و رسول خدا به نام وي «أبوالقاسم» كنيه گرفت، و نيز نخستين فرزندي است كه از رسول خدا در مكّه وفات يافت و در آن موقع دو ساله بود.
2- زَيْنَب، دختر بزرگ رسول خدا كه بعد از قاسم در سي سالگي رسول خدا تولّد يافت، و پيش از اسلام به ازدواج پسر خالة خود «أبوالعاص بن رَبيع» در آمد و پس از جنگ بَدْر به مدينه هجرت كرد و در سال هشتم هجرت در مدينه وفات يافت.
3- رُقَيَّه، كه پيش از اسلام و بعد از زَيْنَب، در مكّه تولّد يافت و پيش از اسلام به عقد «عُتْبَه بن أبي لَهَب» در آمد و پس از نزول سورة «تَبّّتْ يَدا أبي لَهَبِ» و پيش از عروسي به دستور أبولَهَب و همسرش «أُمّ جَميل» از وي جداگشت، و سپس به عقد «عُثْمان بن عَفّان» در آمد و در هجرت او ل مسلمين به حَبَشه با وي هجرت كرد و آنگاه به مكّه بازگشت و به مدينه هجرت كرد و در سال دوم هجرت سه روز بعد از بَدْر، همان روزي كه مژدة فتح بَدْر به مدينه رسيد، وفات يافت.
4- أمّ كُلْثوم، كه نيز در مكّه تولّد يافت و پيش از اسلام به عقد «عُتْبَه بن أبي لَهَبْ» در آمد و مانند خواهرش پيش از عروسي از «عُتْبَه» جدا شد، و در سال سوم هجرت به ازدواج «عُثمان بن عفّان» در آمد، و در سال نهم هجرت وفات كرد.
5- فاطمه ـ عليهاالسّلام ـ كه ظاهراً در حدود پنج سال پيش از بعثت رسول خدا در مكّه تولّد يافت و در مدينه به ازدواج «أميرالمؤمنين علي» ـ عليه السّلام ـ در آمد، و پس از وفات رسول خدا به فاصله اي در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات يافت و نسل رسول خدا تنها از وي باقي ماند و يازده امام معصوم از دامن مطهّر وي پديد آمدند[1].
6- عبدالله كه پس از بعثت رسول خدا در مكّه متولّد شد و «طيّب» و «طاهر» لقب يافت[2]. و در همان مكّه وفات كرد و پس از وفات او «عاص بن وائل سَهْمي» رسول خدا را «أبتر» خواند و خداوند سورة كوثر در پاسخ وي نازل گرديد.
7- إبراهيم، كه از «ماريّهْ قِبْطيّه» در سال هشتم هجرت در مدينه تولّد يافت و در سال دهم در 16 يا 18 يا 22 ماهگي سه ماه پيش از وفات رسول خدا[3] يا در هجدهم رجب[4] در مدينه وفات كرد.


[1] . فاطمه، از اميرالمؤمنين سه پسر آورد: حسن و حسين و مُحسن ‌و دو دختر: زينب و أم كلثوم (ر.ك: جوامع السيره، ص 39، 40. معارف ابن قتيبه ص 62، 92) در اين كه محسن سقط شد يا در كودكي از دنيا رفت ميان تاريخ نويسان اختلاف است.
[2] . ر.ك: ترجمة تاريخ يعقوبي، ج1، ص 375. اما به قول ابن اسحاق و ابن هشام و كليني: رسول خدا سه پسر از خديجه داشت: قاسم پيش از بعثت و طيب و سپس طاهر بعد از بعثت (ر.ك: سيره النبي،‌ج1، ص 206. اصول كافي، ج1، ص 439) برخي گفته اند: قاسم و طاهر پيش از اسلام و عبدالله كه طيب لقب يافت پس از بعثت (ر.ك: أسدالغابه، ج1، ص 16).
[3] . جوامع السيره، ص 38-39.
[4] . مصباح المتهجد، ص 566.
ابراهيم آيتي- با اندكي تلخيص از کتاب تاريخ پيامبر اسلام(ص)، ص 76

مطالب مشابه