مقام ابوذر

مقام ابوذر

روزي ابوذر در راهي عبور مي كرد، رسول خدا (ص) را ديد كه همراه دحيه كلبي است (جبرئيل به صورت دحيه كلبي در محضر پيامبر (ص) بود) ابوذر از آنجا رد شد (و حالت و توجه عرفاني رسول خدا (ص) مانع از آن شد كه سلام كند) جبرئيل به رسول خدا (ص) عرض كرد: اين مرد كيست ؟ رسول خدا (ص) فرمود: ابوذر است . جبرئيل گفت : اگر او سلام مي كرد جواب سلامش را مي داديم .
رسول خدا (ص) به جبرئيل فرمود: آيا ابوذر را مي شناسي ؟ جبرئيل عرض كرد: سوگند به خداوندي كه تو را به حق به پيامبري فرستاد، ابوذر در ملكوت آسمانهاي هفتگانه از زمين مشهورتر است . رسول اكرم (ص) فرمود: چرا او به اين مقام رسيده است ؟! جبرئيل عرض ‍ كرد: بزهده في هذه الحطام الفانية : بخاطر زهد و وارستگيش نسبت به امور ناچيز و فاني دنيا.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه