مومن الطاق

مومن الطاق

محمد بن علي بن نعمان كوفي معروف به مؤمن الطاق از شاگردان برجسته امام صادق (ع) بود، نظر به اينكه او مغازه اي در محل طاق المحامل كوفه داشت، به مؤمن الطاق معروف گرديد، ولي مخالفان آن قدر از ناحيه بحث ها و استدلال هاي او، ورشكسته شده بودند كه او را شيطان الطاق مي خواندند. جالب اينكه : ابوخالد كابلي گويد: در مدينه كنار قبر پيامبر (صلي اللّه عليه و آله) مؤمن الطاق را ديدم سينه چاك كرده بود و به سئوالات اهل مدينه پاسخ مي داد و با آنها بحث مي كرد. من به جلو رفتم و به مؤمن الطاق گفتم : امام صادق(ع) ما را از بحث و گفتگوي مذهبي نهي كرده است ، گفت : آيا امام صادق (ع) به تو دستور داده كه اين سخن را به من بگوئي ؟ گفتم نه به خدا سوگند، بلكه به من فرمود: با هيچ كس بحث نكن ، گفت : بنابراين تو برو سخنش را اطاعت كن . ابوخالد گويد: به حضور امام صادق (ع) رفتم و جريان را گفتم ، لبخندي زد و فرمود: اي ابوخالد (فرق است بين مؤمن الطاق و تو) او با مردم (مخالفان) سخن مي گويد، و در سخن اوج مي گيرد (و اين راه و آن راه مي پرد) سخن طرف مقابل را درهم مي شكند، ولي اگر تو وارد سخن گردي قدرت بر پرواز از اين سو به آن سو نداري . به اين ترتيب ، امام (ع) اين درس را آموخت كه افراد مطلع و دانشمند بايد با مخالفان بحث و گفتگو كنند كه بتوانند بر آنها پيروز شوند، ولي افراد كم اطلاع نبايد وارد بحث گردند كه مايه شكست و شرمندگي خواهند شد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه