تدريس خصوصي و مزاياي آن

تدريس خصوصي و مزاياي آن

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني

هدف از تدريس خصوصي ، کمک به دانش آموزان است تا به خودشان کمک کنند و به آنها کمک شود يا آنها را هدايت کنيم تا به نقطه اي برسند که يادگيرندگان مستقل و موفق شوند.
تدريس خصوصي در خانه شما ، در يک مرکز محلي يا ملي تدريس خصوصي و به صورت آن لاين ميسر است.
چگونه بايد بفهميد که آيا تدريس خصوصي براي شما يا بچه تان مورد نياز است؟ دلايل زيادي مي تواند وجود داشته باشد که چرا شما يا بچه تان نياز به تدريس خصوصي داريد. در ادامه چند مورد از مهم ترين دلايل آمده است :
معلم ها يا مشاورين ، تدريس خصوصي را پيشنهاد کنند.
نمره ها در حال کم شدن باشند.
تکاليف خانه به صورت فزاينده اي سخت به نظر آيند.
اضطراب بي اندازه قبل از امتحانات باشد.
احساس خودارزشمندي در حال سقوط باشد.
بي علاقه بودن نسبت به يادگيري.
احساس تمايل به دست کشيدن و رها کردن.
مخالفت براي انجام کارهاي مدرسه.
بي ميلي براي رفتن به مدرسه.
تدريس خصوصي چه مزايايي دارد؟
تدريس خصوصي از راه هاي مختلفي مي تواند مفيد واقع شود. در ادامه چند مزيت براي آن آمده است :
موجب توجه شخصي شده مي شود.
نمرات را بهبود مي بخشد.
آگاهي و فهم نسبت به مطالب درسي را افزايش مي دهد.
موجب فراهم شدن تمرين متمرکزانه مي شود.
اجازه پيشرفت با آهنگ حرکت شخص را مي دهد.
به سمت استفاده بهتر از زمان مطالعه هدايت مي کند.
احساس اطمينان به نفس و خودارزشمندي را افزايش مي دهد.
به يادگيري در سطوح بالاتر تشويق مي کند.
به يادگيري با هدايت خود شخص کمک مي کند.
رقابت را کاهش مي دهد.
تحسين، بازخورد و تشويق را فراهم مي آورد.
مرور مهارت هايي که بيشتر تدريس نشده اند و در آنها تسلطي پيدا نشده را فراهم مي کند.
دلايلي که تدريس خصوصي را الزام آور مي کنند و مزيت هايي که به وسيله ي تدريس خصوصي فراهم مي شوند را مرورکنيد. چنين کاري به شما کمک مي کند تا تصميم بگيريد که آيا شما يا بچه شما بايد به تدريس خصوصي فکر کند يا نه.
همه نياز به تدريس خصوصي ندارند. اما وقتي که نياز باشد، تدريس خصوصي مي تواند به موفقيت کمک بزرگي کند.
منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه