شيوه ي يادگيري شما

شيوه ي يادگيري شما

نويسنده : دکتر منگروم ، دکتر استري چارت
مترجم : محمود کريمي شروداني

شيوه ي يادگيري راهي است که شما از آن طريق ياد مي گيريد. شيوه ي يادگيري ترجيحي شما، بهترين راهي است که شما از آن طريق ياد مي گيريد. 3 شيوه ي يادگيري که اغلب در دانش آموزان شناخته مي شوند عبارت است از :
شيوه يادگيري شنيداري
شيوه ي يادگيري بصري ( ديداري )
شيوه ي يادگيري لمسي- جنبشي
در مورد هر کدام از اين شيوه ها در ادامه، مطالبي را آورده ايم. آنها را بخوانيد تا شيوه ي يادگيري ترجيحي خود را بشناسيد:
1- آيا شما يک يادگيرنده از طريق شنيدار هستيد ؟
يادگيرندگان شنيداري وقتي که اطلاعات به شکل زبان شنيداري ارائه مي شود، بهترين يادگيري را دارند. آيا بهترين يادگيري براي شما زماني اتفاق مي افتد که در کلاس هايي شرکت مي کنيد که بر سخنراني معلم و بحث کلاسي تأکيد دارند؟ آيا با گوش دادن به نوارهاي صوتي شما بهتر ياد مي گيريد؟ آيا اين طور فهميده ايد که اگر چيزي را بلند بخوانيد يا بر زبان آوريد، بهتر آن را مي فهميد؟ اگر چنين است، احتمال زياد شما يک يادگيرنده ي شنيداري هستيد.
2- آيا شما يک يادگيرنده ي بصري ( ديداري ) هستيد ؟
يادگيرندگان ديداري وقتي بهترين يادگيري را دارند که اطلاعات به صورت زبان نوشتاري يا ديگر فرم هاي ديداري مثل تصاوير و نمودارها ارائه شوند. آيا شما بهترين عملکردتان در کلاس هايي است که معلم روي تخته زياد مي نويسد، برگه هاي پرينت شده ارائه مي دهد و از ويدئو پروژکتور بالاي سرتان بسيار استفاده مي کند؟ آيا سعي نمي کنيد اطلاعات را با ايجاد تصاويري در ذهن تان به خاطر بسپاريد؟ آيا شما يادداشت هاي با جزئيات کامل از کتاب درسي تان و از کلاس تان برنمي داريد؟ اگر چنين است به احتمال زياد شما يک يادگيرنده ي ديداري هستيد.
3- آيا شما يک يادگيرنده ي لمسي- جنبشي هستيد ؟
يادگيرندگان لمسي-جنبشي در محيط عملي بهترين يادگيري را دارند که بتوانند به صورت عملي چيزي را با دست انجام دهند تا درباره آن ياد بگيرند. آيا وقتي که بتوانيد دور يک چيزي راه برويد و به آن دست بزنيد بهترين يادگيري را داريد؟ يا در کلاسهايي که يک قسمت آزمايشگاهي دارند بهترين عملکرد را داريد؟ آيا وقتي که يک جسم واقعي را در دست داريد نسبت به آن زماني که عکسي از آن يا توضيحي شفاهي و يا نوشته شده در اختيارتان باشد، يادگيري بهتري داريد؟ اگر چنين است به احتمال زياد شما يک يادگيرنده ي لمسي-جنبشي هستيد.
شيوه ي يادگيري شما، استعداد شما است. هر وقت که بتوانيد از آن استفاده کنيد. وقتي که مي توانيد کلاسي را انتخاب کنيد، سعي کنيد آن را انتخاب کنيد که بيشترين تطابق را با شيوه ي يادگيري تان داشته باشد. وقتي مي توانيد معلم تان را انتخاب کنيد سعي کنيد آن معلمي را انتخاب کنيد که شيوه ي تدريس او بيشترين تطابق را با شيوه ي يادگيري شما داشته باشد. وقتي که رشته يا شغل آينده تان را انتخاب مي کنيد، قوياً شيوه ي يادگيري تان را در ذهن داشته باشيد.
منبع انگليسي مقاله : How-to-Study.com

مطالب مشابه