کنترل جمعیت

کنترل جمعیت

سؤ ال 1: در مورد جنونهای پیشرونده آیا جلوگیری از حاملگی به وسیله اعمال جراحی (بستن لوله های منی در مرد و لوله های تخمدان در زن) جائز است یا خیر؟
جواب: اگر موجب قطع نسل است جائز نیست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص281)
سؤال 2: راههای شرعی جلوگیری از حاملگی را بیان فرمائید؟
جواب: جلوگیری از حاملگی در صورتی که موجب عقیم شدن یا نقص و فساد عضو نشود اشکال ندارد. البته جلوگیری زن بدون رضایت شوهر جائز نیست، ولی اگر مرد جلوگیری نماید مانع ندارد، اگر چه بدون رضایت زن باشد و «عزل» (ریختن منی خارج از رحم) مکروه است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص282 و283)
سؤال 3: آیا بعد از انعقاد نطفه جایز است نطفه را از بین بُرد یا خیر؟
جواب: بعد از انعقاد نطفه جائز نیست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص284)
سؤال 4: در صورتی که متخصصین و شورای پزشکی تشخیص دهند که آبستن بودن و وضع حمل برای زن خطر جانی دارد کورتاژ چه صورتی دارد؟
جواب: اگر خطر جان زن در بین باشد با اجتناب از محرمات خارجی اشکال ندارد، مگر آنکه طفل زنده باشد که مجاز نیست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص284)
سؤال 5: زن حامله ای حدود 30 سال قبل کاری کرده که بچه اش سقط شده است، مسلماً دیه ای به آن تعلق می گیرد، با توجه به اینکه پدر بچه فوت شده سؤال این است که این دیه را به چه کس باید بپردازد؟ و آیا نرخ دیه باید مطابق نرخ سی سال قبل پرداخت شود یا نرخ امروزی میزان است؟
جواب: اگر مباشر سقط بوده باید دیه را عیناً یا به قیمت فعلی به ورثه پدر بچه سقط شده بپردازد. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج3، ص292 س34)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید