لباس نماز گزار

لباس نماز گزار

لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. و اگر مویی ازآن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است .

اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد،

نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است .

اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل

همراه او باشد.

اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت ،چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه  نماز با آن خواندن مانعی  ندارد.

اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است ، نمازخواندن با آن مانعی ندارد  و اگر بداند صدف است و

احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد. اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند،نمازش صحیح است  ولی اگر فراموش کرده باشد، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره بخواند.

لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده ای که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند، خون از آن جستن

می کند، نباشد. بلکه اگر ازحیوان مرده ای که مانند ماهی ،خون جهنده ندارد لباس تهیه کند، احتیاط واجب آن است که

با آن نماز نخواند.

باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته ،بنابراحتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد، گر چه لباس او هم

نباشد.

اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزار باشد یا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند نماز بخواند، نمازش صحیح است .


لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، اگر عمدا در لباس غصبی یا در

لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند،باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.

کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی نمی داند نماز را باطل می کند،اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی  بخواند.

اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن ،نماز بخواند، نمازش صحیح است .

ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و بعدا فراموش کرده و با آن نماز خوانده ،به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند.

اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد،چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و

می تواند فورا یا بدون اینکه موالات یعنی پی در پی بودن نماز به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد ونمازش صحیح است .

اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به هم می خورد، در صورتی که به تعداد یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند.

اگر به این مقدار وقت ندارد، باید درحال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان ، نماز را تمام نماید.

اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، یا مثلا برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند،

نمازش صحیح است .

اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است .

همچنین است اگر به ذمه بخرد و درموقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.

 

 

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید