احکام حج (مباحثی در باب حج)

احکام حج (مباحثی در باب حج)

روغن مالی بدن

روغن مالیدن است به بدن .
مسئله 395 –

احوط (1) بلکه اقوی حرام بودن مالیدن روغن است اگرچه بوی خوش در آن نباشد.

1- آیات عظام خویی ، تبریزی ، سیستانی : محرم نباید بر بدن خود روغن بمالد.

آیه الله فاضل : اقوی این است .

آیه الله خامنه ای : مالیدن روغن به اعضای بدن و موی سر در حال احرام برای زینت یا نرمی اعضای بدن و امثال آن جایز نیست .
مسئله 396 –

جایز نیست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند پیش از احرام اگر اثرش باقی می ماند تا وقت احرام .
مسئله 397 –

اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی  ندارد.
مسئله 398 –

خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد.
مسئله 399 –

اگر در روغن بوی خوش نباشد در مالیدن آن کفاره نیست (1) .

1 – آیه الله اراکی : بنابر احتیاط کفاره روغن مالیدن یک گوسفند است ولو مضطر باشد.

آیه الله خویی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیه الله تبریزی : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، یک گوسفند است چه در روغن بوی خوش باشد یا نباشد و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام یک فقیر است بنابر احتیاط در هر دو مورد.

آیه الله مکارم : احتیاطا یک گوسفند است .
مسئله 400-

اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره آن (1) یک گوسفند است اگرچه از روی اضطرار (2) باشد.

1 – آیه الله سیستانی : اگر محرم با علم و آگاهی و از روی عمد، بدن خود را با روغن خوشبو روغن مالی  نماید، بنابر احتیاط باید یک گوسفند کفاره بدهد، و اگر از روی علم و آگاهی این کار را کرده باشد، بنابر احتیاط کفاره آن اطعام یک فقیر است . (مناسک ، مسأله 258) .

آیه الله خامنه ای : اگر روغن را معطر کرده باشند مانند کرم های معطر و امثال آن احتیاط آن است که یک گوسفند ذبح کند اگرچه واجب نبودن بعید نیست .

آیه الله فاضل : اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره خوردن آن یک گوسفند است اگرچه از روی  اضطرار باشد. و در غیر مصرف خوردن هم احتیاطا کفاره را بدهد.

2 – آیه الله بهجت ، آیه الله تبریزی : کفاره اش یک گوسفند است حتی در صورت ضرورت علی  الاحوط.

آیه الله فاضل : در حال اضطرار کفاره ثابت نیست .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید