حجاب از منظر بزرگان

حجاب از منظر بزرگان

جايگاه و حقوق زن از ديدگاه امام خميني (قدس سره):

– هر چه را که خدا دستور فرموده است، چه براي مرد چه براي زن، براي اين است که آن ارزشهاي واقعي که شما داريد و ممکن است به وسوسه هاي شيطاني با دستهاي فاسد استعمار پايمال شوند، اين ارزشها زنده بشوند. صلاح و فساد يک جامعه از صلاح و فساد زنان آن جامعه نشأت مي گيرد. (روز زن در جمع بانوان، 63/12/21)
– آنچه دين گريزان براي زن قائلند، چيزي جز تباهي و ملعبه شدن نيست.
(صحيفه نور، ج 15 ص 257)
– ما مي خواهيم زن در مقام والاي انسانيت خودش باشد، نه ملعبه در دست مردها باشد در دست اراذل باشد. (صحيفه نور، ج 15، ص 237)
– اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همانطور که يک مرد در همه شئون دخالت دارد، زن هم دخالت دارد. همانطور که مرد بايد از فساد اجتناب کند، زنها نبايد ملعبه دست جوانهاي هرزه بشوند. زنها نبايد مقام خودشان را منحط کنند و خداي ناخواسته بزک کرده بيرون بيايند و در انظار مردم فاسد قرار بگيرند. زنها بايد انسان باشند، زنها بايد تقوا داشته باشند، زنها مقام کرامت دارند، زنها اختيار دارند، همانطور که مردها اختيار دارند، خداوند شما را با کرامت کرده است، آزاد خلق کرده است. (صحيفه نور، ج 15، ص 233)

مقام معظم رهبري (دام ظله العالي):

– زن ايراني راهبه نيست، اما از راهبه پاک تر است و طيبه و طاهره است. سرباز نيست، اما به قدر سرباز ميدان جنگ شجاعت دارد و با اين که جهاد در ميدان هاي رزم بر او واجب نيست، اما به قدر يک جهادگر در راه خدا تلاش مي کند و در تمام صحنه ها حضور دارد. (ديدار با نمايندگان خواهران فرهنگي سراسر کشور 63/11/7)
– حجاب اسلامي وسيله حفظ و صيانت عفاف انساني است. شخصيت انقلابي زن مسلمان به او اجازه نمي دهد که از راه نشان دادن پيکر برهنه خود ، از راه در معرض گذاشتن و به نمايش نهادن زيور و زينت و آلايش خود، خود را نشان دهد. (خطبه نماز جمعه 59/4/13)
– حجاب به معناي چادر نيست، اما چادر نزد ما ايراني ها که زنان ما از قديم داشتند، بهترين نوع حجاب است. بدون چادر هم حجاب ممکن است. حجاب به معناي پوشيدن سالم، نه پوشيدني که از نپوشيدن بدتر است.
– حفظ حجاب به زن کمک مي کند تا بتواند به آن رتبه معنوي عالي خود برسد دچار آن لغزشگاه هاي بسيار لغزنده اي که سر راهش قرار داده اند نشود. (ديدار با اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 70/10/4)
– اسلام در باب پوشش حجاب را معين نکرده است. مقصود اين است که ديدار زن و مرد و ملاقات طبيعي آنها به صورت روزمره تبديل به يک عامل تحريک نشود و اين هدف اسلام است. (مصاحبه با مجله شاهد بانوان، 67/2/28)
– مسئله حجاب به معناي منزوي کردن زن نيست اگر کسي چنين برداشتي از حجاب داشته باشد، اين کاملا يک برداشت غلط است. مسئله حجاب معناي جلوگيري از اختلاط و آميزش بي قيد و شرط زن و مرد در جامعه است، زيرا اختلاط بي قيد و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد به خصوص به ضرر زن است. حجاب براي زن به هيچ وجه مزاحم و مانع فعاليتهاي سياسي و اجتماعي نيست و دليل علمي اين ادعا هم خود شما هستيد، شايد عده اي تعجب مي کردند و هنوز هم تعجب مي کنند از اينکه يک خانمي در سطح بالاي علمي هر رشته اي … وجود داشته باشد که خودش را با تعاليم اسلامي منطبق کند و از جمله با مسئله حجاب.
– شما خانمها پيامي داريد، اين پيام را دقيق و مسجل کنيد و به دنيا بدهيد. پيام هم فقط پيام زباني و شفاهي و کتبي نيست. بلکه بيشتر پيام عملي است، زنهاي ايران، به خصوص کساني که در رشته هاي گوناگون دانش و در چارچوب اسلام و احکام اسلامي و مهمتر از همه مسئله حجاب توانسته اند حرکت کنند. بايستي به زنان و دختران و دانشجويان زن دنيا عملا تفهيم کنند که علم به معناي بي بند و باري نيست، و لازمه تحصيل علم بي قيدي به موازين اخلاقي در مورد معاشرت زن و مرد نيست بلکه مي توان با رعايت کامل اين موازين علم را هم تحصيل کرد و به جاهاي بالايي رسيد. وجود شما مي تواند به عنوان يک نمونه از پيام مباني اسلام نشان داده بشود… (سخنراني در ديدار با گروهي از زنان پزشک سراسر کشور 68/10/26)
– حجاب و حفظ عفاف مخصوص خواهران نيست اي برادران مسلمان! و اي برادران جوان! شما هم مراعات عفاف و حجاب اسلامي را بکنيد شما هم با لباس شايسته در محيط کار و در محيط جامعه ظاهر بشويد. (خطبه نماز جمعه 59/4/3)

علامه شهيد مرتضي مطهري:

– وقتي زن پوشيده و سنگين از خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاکدامني را رعايت کند افراد فاسد و مزاحم جرأت نمي کنند متعرض آنها شوند. و از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و ستر (پوشش) را مراعات کند، پسنديده تر است. (مسئله حجاب ص 168 و 177)
– عفاف يعني آن حالت نفساني يعني رام بودن قوه شهواني تحت حکومت عقل و ايمان. عفاف و پاکدامني يعني تحت تأثير قوه شهواني نبودن، شره نداشتن. يعني جزء آن افرادي که تا در مقابل يک شهوتي قرار مي گيرند بي اختيار مي شوند و محکوم اين غريزه خود هستند، نبودن، اين معني عفاف است. (تعليم و تربيت در اسلام، ص 26)
– عجبا به بهانه اينکه حجاب، نيمي از افراد اجتماع را فلج کرده است، با بي حجابي و بي بند و باري نيروي تمام افراد زن و مرد را فلج کرده اند. (مسئله حجاب، ص 98)
– در مورد غريزه جنسي و برخي غرايز ديگر برداشتن قيود، عشق به مفهوم واقع را مي ميراند ولي طبيعت را هرزه و بي بند و بار مي کند. در اين مورد هر چه عرضه بيشتر گردد هوس و ميل به تنوع افزايش مي يابد. (مسئله حجاب، ص 103)
– تا در جهان حکومت شهوت برقرار است هرگز امنيت ناموسي وجود نخواهد داشت. (مسئله حجاب، ص 44)
– غيرت، نوعي پاسباني است که آفرينش براي مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است. (مسئله حجاب، ص 55)
– اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي و در کادر ازدواج مشروع پيوند زن و شوهري را محکم مي سازد و موجب اتصال بيشتر زوجين به يکديگر مي شود. (مسئله حجاب، ص 81)
– فلسفه پوشش و منع کاميابي جنسي از غير همسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگي اين است که همسر قانوني شخص از لحاظ رواني عامل خوشبخت کردن او به شمار برود، در حاليکه در سيستم آزادي کاميابي، همسر قانوني از لحاظ رواني يک نفر رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مي رود و در نتيجه کانون خانوادگي براساس دشمني و نفرت پايه گذاري مي شود. (مسئله حجاب ص 81)
– اگر رعايت پاره اي مصالح اجتماعي زن يا مرد را مقيد مي سازد که در معاشرت روش خاصي را اتخاذ کنند و طوري راه بروند که آرامش ديگران را بر هم نزنند و تعادل اخلاقي را از بين نبرند، چنين مطلبي را «زنداني کردن» يا «بردگي» نمي توان ناميد و آن را منافي حيثيت انسان و اصل «آزادي» فرد نمي توان دانست. (مسأله حجاب، ص 101)
– حيا و عفاف از ويژگيهاي دروني انسان است و حجاب به شکل و قالب و نوع و چگونگي پوشش برمي گردد، تفاوت باطن و ظاهر يا روح و جسد و يا گوهر و صدف را مي توان به عنوان تمثيل در اين زمينه به کار برد. به گمان ما اينها دو حقيقت هستند و ميزان وابستگي اين دو نياز به تأمل دارد. (مسئله حجاب، ص 52 تا 57)
– پوشش زن در اسلام اين است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد.
– اسلام مخصوصا تأکيد کرده است که زن هر اندازه متين تر و با وقارتر و عفيف تر حرکت کند و خود را در معرض نمايش براي مردم نگذارد بر احترامش افزوده مي شود.
– حجاب در اسلام يک وظيفه اي است که بر عهده زن نهاده شده که در معاشرت و برخورد با مردم بايد کيفيت خاصي را در لباس پوشيدن مراعات کند. اين وظيفه نه از ناحيه مرد بر او تحميل شده است و نه چيزي که با حيثيت و کرامت او منافات داشته باشد و يا تجاوز بر حقوق طبيعي او که خداوند برايش خلق کرده است محسوب مي شود. (مسئله حجاب، ص 93)
– شرافت زن اقتضا مي کند که هنگامي که از خانه بيرون مي رود متين سنگين و با وقار باشد، در طرز رفتار و لباس پوشيدنش هيچ گونه عمدي که باعث تحريک و تهييج شود به کار نبرد، عملا مرد را به سوي خود دعوت نکند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه نرود، زباندار و معني دار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنکه گاهي اوقات ژست ها سخن مي گويند، راه رفتن انسان سخن مي گويد، طرز حرف زدنش يک حرف ديگري مي زند. (مسئله حجاب، ص 93)
– از نظر اسلام محدوديت کاميابي هاي جنسي به محيط خانوادگي و همسران مشروع از جنبه رواني به بهداشت رواني اجتماع کمک مي کند و از جنبه خانوادگي سبب تحکيم روابط خانوادگي و برقراري صميميت کامل بين زوجين مي گردد، و از جنبه اجتماعي موجب حفظ و استيفاي نيروي کار و فعاليت اجتماع مي گردد و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب مي گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود. (مسئله حجاب، ص 76)
– آنچه موجب فلج کردن نيروي زن و حبس استعدادهاي اوست حجاب به صورت زنداني کردن زن و محروم ساختن او از فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و در اسلام چنين چيزي وجود ندارد. اسلام نه مي گويد که زن از خانه بيرون نرود و نه مي گويد حق تحصيل علم و دانش ندارد؛ بلکه علم و دانش را فريضه مشترک زن و مرد دانسته است و نه فعاليتهاي اقتصادي خاصي را براي زن تحريم مي کند. اسلام هرگز نمي خواهد زن بيکار و بي عار بنشيند و وجودي عاطل و باطل بار آيد. پوشانيدن بدن به استثناي وجه و کفين مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگي يا اجتماعي يا اقتصادي نيست. آنچه موجب فلج کردن نيروي اجتماع هست آلوده کردن محيط کار به لذت جويي هاي شهواني است. (مسئله حجاب، ص 84)
– جامعه اي که از زينت عفاف و حيا و پوشش کامل زنان و غيرت مردان برخوردار باشد و نمايش جاذبه هاي زنانه محدود به خانه و همسر باشد، از يک سو ارزش و منزلت و موقعيت زنان در نظر مردان فوق العاده بالا مي رود و از سوي ديگر قدرت ميل و حرص مردان به جاذبه ها و زيبايي هاي زنان افزايش مي يابد. مردان از آنجا که در خارج خانه به زنان دسترسي ندارند، طبيعتاً به همسران خويش و جاذبه هاي آنان جذب مي شوند که همين امر مايه گرانبها شدن آنها، تداوم بخش محبوبيت آنان و استحکام خانواده خواهد بود. (آسيب شناسي شخصيت زن، ص 256)
– آنچه اسلام به عنوان يک امر اخلاقي توصيه مي کند اين است که: تا حد ممکن اجتماع مدني غير مختلط باشد. (مسئله حجاب، ص 216)

علامه جوادي آملي:

– (قرآن) به زنان دستور داد که هم خوب حرف بزنيد و هم حرف خوب بزنيد تا مرداني که قلبشان مريض است طمع نکنند، اين مرض در قلب مرد است چه اينکه زن آنچنان نيست که صداي مرد را بشنود، طمع کند. او از سلام دل برخوردار است، مگر آنکه بيماري تبرج در او پديد آيد.
صغراي قياس اين است که زنان نوعاً از سلامت دل برخوردارند. کبراي قياس اين است که: در قيامت صاحبدلان و سالمدلان سالمند «الا من اتي الله بقلب سليم» نتيجه آن است که: زنان موفق ترند. اگر قرآن فرمود: اين کتاب شفا در دل است… بعد فرمود: طمع در نامحرم مرض است و بعد فرمود اين مرض در مرد است و در اين بخش سخني از مرض زن به ميان نيامده است معلوم مي شود زنان از اين بيماري مخصوص سالمدل اند. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 250)
– دنياي کنوني، زن را در معرض نمايش آورد و درندگي جامعه بيشتر شد. اما دنياي اسلام، زن را در صحنه مي آورد تا جامعه را مسخر عواطف زن کند نه مسخر غريزه ي زن. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 372)
– زن بايد اين مسئله را کاملا درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نيست تا بگويد من از حق خودم صرف نظر کردم. حجاب زن مربوط به مرد نيست تا مرد بگويد من راضيم، حجاب زن مال خانواده نيست تا اعضاي خانواده رضايت بدهند، حجاب زن، حقي است الهي. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 423)
– حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه مال شوهر و نه ويژه برادران و فرزندانش مي باشد. همه اينها اگر رضايت بدهند، قرآن راضي نخواهد بود چون حرمت زن و حيثيت زن به عنوان حق الله مطرح است… حجاب زن حقي است الهي… عصمت زن حق الله است… زن به عنوان امين حق الله از نظر قرآن مطرح است. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 423)
– اسلام زن را در سايه حجاب و ساير فضايل به صحنه مي آورد تا معلم عاطفه، رقت، درمان، لطف، صفا، وفا و مانند آن شود و دنياي کنوني، حجاب را از زن گرفته تا زن به عنوان ملعبه به بازار بيايد و غريزه را تأمين کند. زن وقتي با سرمايه غريزه به جامعه آمد ديگر معلم عاطفه نيست، فرمان شهوت مي دهد نه دستور گذشت. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 372)
– «عفاف» زنان، مهمترين کار را براي حفظ اديان ابراهيمي عهده دار بودند و در بخش علم نيز، زنان در حد مردان جزء کلمات الهي بودند که آدم را نجات دادند. «فتلقي آدم من ربه کلمات» (زن در آئينه جلال و جمال، ص 130)
– بارگاهي را تصور کند که به اين بارگاه بدون اذن ورود، نمي شود وارد شد، اگر در آن بارگاه رفيع، کسي زن را شش سال زودتر از مرد راه بدهد معلوم مي شود که اين زن پيش از مرد مورد عنايت صاحب بارگاه مقدس رفيه است… منتهي زن بايد موقعيت خود را درک بکند، آنگاه ديگر به فکر زينت نيست، به فکر پوشيدن و نوشيدن نيست… (زن در آئينه جلال و جمال، ص 228)
– بر اين اساس بلوغ يک شرافت است. آنها که اهل راه اند مي گويند ما مشرف شده ايم نه مکلف و زن شش سال قبل از مرد به اين شرافت مي رسد (زن در آئينه جلال و جمال، ص 354)
– اگر کارهايي که زنان اباذر گونه در جنگها و صحنه هاي سياسي اسلام کردند، ده ها بار گفته مي شد، به صورت فيلم تبليغي در مي آمد، و ده ها بار کتاب در آن زمينه نوشته مي شد، آنگاه مشخص مي شد که زنان در بيشتر مسائل نظامي در صدر اسلام همچون اباذر و مالک اشتر بودند. (زن در آئينه جلال و جمال، ص 294)

استاد رحيم پور ازغدي:

– اگر اسلام به زن مي گويد حجاب داشته باشد مي خواهد زن در جامعه حضور داشته باشد، البته حضور انساني نه حضور مؤنث.
– حجاب حريمي براي زن ايجاد مي کند تا بتواند در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و… حضور داشته باشد.
منبع: حريم ريحانه.

مطالب مشابه