نعمت خدا بر بشريت

نعمت خدا بر بشريت

«انالله و ملائکته يصلون علي النبي يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه و سلموا تسليما» (1)؛ «خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي فرستند. اي کساني که ايمان آورده ايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش به خوبي گردن نهيد».
سلام بر تو که هستي ات، نعمت خدا بود بر بشريت و منت آفريدگار بر آدميان!
سلام بر تو که خدا خواست تا بيايي تا جاهليت از صحنه زندگي ها بگريزد!
سلام بر تو که در بيان و اجراي حق کوتاهي نکردي و پا از آن فراتر ننهادي، ميانه رو بودي و دور از افراط و تفريط!
سلام بر تو که با خلق عظيمت، بشير روشني ، و نذير از خطر پرتگاه ها و دام گسترده ي وسوسه ها، بودي و هستي و خواهي بود!
سلام بر تو که يادمان دادي بکوشيم براي کسب روزي و درگوشمان خواندي هماره، که راه درست اقتصادي را گم نکنيم و آلوده نشدن به حرام را فرا چشم و گوشمان قرار دهيم.
سلام بر تو که به ما آموختي که پاکيزه ترين درآمد، کسب تاجراني است که هرگاه سخن مي گويند، دروغ نمي گويند؛ و هر که زمان امينشان قرار دهند، خيانت نمي ورزند؛ و اگر وعده دهند، تخلف نمي کنند؛ و زماني که مي خواهند چيزي بخرند، براي ارزان خريد از آن کالا بد نمي گويند؛ و هنگامي که بخواهند بفروشند، آن کالا را بيش از اندازه نمي ستايند؛ براي تحويل کالا يا بدهکاري خود معطل نمي کنند؛ و زماني که طلب کارند، بدهکار خود را در تنگنا قرار نمي دهند. (2)
سلام بر تو که به ما آموختي هر گاه کاري انجام مي دهيم، آن را محکم و استوار انجام دهيم. (3)
سلام بر تو که به ما آموختي که در ترازوي عمل کسي در روز قيامت؛ چيزي بهتر از خوش خلقي گذاشته نمي شود. (4)
سلام بر تو که به ما آموختي با تن آسايي مبارزه کنيم و جسم و روحمان را به کار پرورش دهيم آن گاه که فرمودي : «مردي که براي تأمين معاش و بي نيازي از ديگران کار مي کند، يا هدف او پذيرايي از پدر و مادر ناتوان خود است، يا مقصود او سر و سامان دادن به خانواده و فرزندانش است، در همه حالت ، انگيزه او مقدس و کار او در راه خداست». (5)
سلام بر تو که يادمان دادي تا دين باور باشيم، بسيار آگاه و امانت دار، کم لغزش و با متانت ، سپاسگزار و کم گو، پاک دامن و بزرگوار، خوش برخورد و نيرومند که ايمانمان سخت تر از صخره باشد و در سخنانمان زيبايي و ژرفايي ؛ دين باور باشيم که نه سخن چيني کنيم و نه تنگ چشم مباشيم و نه دشنام گو؛ که درجست و جوي والاترين هدف ها باشيم و کم کينه . (6)
سلام بر تو که يادمان دادي گره از مشکلات هم نوع مان باز کنيم؛ آن گاه که فرمودي : «خداوند بندگاني دارد که آنان را براي رفع نياز مردمان آفريده است. مردمان به آن ها پناه مي آورند و آنان در روز رستاخيز از عذاب خداوندي در امان اند . (7)
سلام بر تو که به ما آموختي تا پاسخ بدي را جز با نيکي ندهيم و با مهرباني و حوصله بسيار، اشتباه ديگران را اصلاح کنيم .
سلام بر تو که به ما آموختي گشاده دست باشيم و گشاده رو.
سلام بر تو که به ما آموختي تا ميهمانان را اکرام کنيم و همسايه مان را نيازاريم و به يتيمان مهر بورزيم.
سلام بر تو که به ما آموختي آرامش در آشوب ها، شکيبايي در ناگواري ها، سپاسگذاري در آسايش، قناعت به آنچه خدايي والا روزي امان کرده؛ ستم نکردن بر دشمنان، تحميل نکردن بر دوستان و رعايت آسايش مردمان؛ سرلوحه زندگي مان باشد. (8)
سلام بر تو که خلقتت، خلقت دوباره انسان بود تا انسانيت نفسي تازه کند. سلام بر تو که ستوده برگزيده اي ؛ و دليل آفرينش!
سلام خدا و ملائک بر تو باد اي خاتم المرسلين!

پی نوشت ها :

1. الأحزاب (33): 65.
2. سيوطي، جامع الصغير، ج 1، ص 336.
3. محمد بن الفتال نيشابوري، روضة الواعظين، ص 460.
4. علامه مجلسي قدس سره، بحار الأنوار، ج 7، ص 249.
5. المحجة البيضاء، ج 3، ص 140.
6. همان، ج 64، ص 310.
7. متقي هندي، کنز العمال، ج 6، ص 444.
8. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 354.
منبع: مجله نامه ي جامعه

مطالب مشابه