مراقبه و محاسبه

مراقبه و محاسبه

آخِرين سفارش علاّمه طباطبايی رحمه الله ؛

آيه الله حاج سيّد محمّد حسن مرتضوی لنگرودی فرزند مرحوم آيه الله حاج سيّد مرتضی مرتضوی لنگرودی كه در درس اَسفار و شِفای بوعلی و جلسات تفسيری علاّمه طباطبايی رضوان الله تعالی علیه شركت می نمود و در جلسات خصوصی كه به صورت سيّار در شب های پنج شنبه و جمعه در منزل يكی از حاضرين در بحث منعقد می گرديد از محضر استاد علاّمه استفاده می كرد. در بخشی از بيانات خود اظهار داشت :
علاّمه طباطبايی رضوان الله علیه اهل مراقبه بود. يك وقت خدمت آن بزرگوار رسيديم كه دستورالعملی به ما بدهد. فرمود : مراقبه و محاسبه. این دو حالت را، شخص سالك بايد از ابتدای سير و سلوك تا انتها ملتزم باشد. فرمود : آخر شب ، قبل از خواب ، اعمالی را كه در روز انجام داده ايد، بررسی كنيد هر يك از اعمال تان كه خوب بود خدا را برای آن حمد و سپاس گوييد و توفيق انجام بهتر از آن را در روز بعد، از خداوند مسئلت كنيد. اگر خدای ناكرده تقصير و يا خطايی مرتكب شده بوديد، فوراً توبه كنيد و تصميم بگيريد كه ديگر آن را انجام ندهيد، اگر ديديد خلاف های شما متعدّد است تصميم بگيريد، فردا آن را كم كنيد. خلاصه فرمود : مراقبه و محاسبه بايد هميشه باشد. حتّی در اين اواخر كه نمی توانست درست حرف بزند، يكی از رفقاء از ايشان خواسته بود توصيه هايی بفرمايد ؛ باز فرموده بود: مراقبه ، محاسبه .

مطالب مشابه