صدو ده موعظه لقمان به فرزندش

صدو ده موعظه لقمان به فرزندش

1- فرزندم هيچکس و هيچ چيز را با خداوند شريک مکن!
2- با پدر و مادرت بهترين رفتار را داشته باش!
3- بدان که هيچ چيز از خداوند پنهان نمي ماند!
4- نماز را آن گونه که شايسته است بپادار!
5- اندرز و نصيحت ديگران را فراموش مکن!
6- در مقابل پيش آمدها شکيبا باش !
7- از مردم روي مگردان و به آنها بي اعتنا مباش!
8- با غرور و تکبّر با ديگران رفتار مکن!
9- در راه رفتن ميانه رو باش!
10- بر سر ديگران فرياد مکش و آرام سخن بگو!
11- از طريق اسماء و صفات خداوند او را به خوبي بشناس!
12- به آنچه ديگران را اندرز مي دهي خود پيشتر عمل کن!
13- سخن به اندازه بگو!
14- حقّ ديگران را به خوبي اداء کن!
15- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!
16- به هنگام سختي دوست را آزمايش کن!
17- با سود و زيان دوست را امتحان کن!
18- با بدان و جاهلان همنشيني مکن!
19- با انديشمندان و عالمان همراه باش!
20- در کسب و کار نيک جدّي باش!
21- بر کوتاه فکران و ضعيفان اعتماد مکن!
22- با عاقلان ايمان دار مدام مشورت کن!
23- سخن سنجيده ي همراه با دليل را بيان کن!
24- روزهاي جواني را غنيمت بدان!
25- هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باش!
26- ياران و آشنايان را احترام کن!
27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!
28- وجود پدر و مادر را غنيمت بشمار!
29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!
30- کمتر از درآمدي که داري خرج کن!
31- در همه ي امور ميانه رو باش!
32- گذشت و جوانمردي را پيشه کن!
33- هر چه که مي تواني با مهمان مهربان باش!
34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!
35- بهداشت و نظافت را هيچ گاه فراموش مکن!
36- هيچ گاه دوستان و هم کيشان خود را ترک مکن!
37- فرزندانت را دانش و دينداري بياموز!
38- سوارکاري و تيراندازي و … را فراگير!
39- در هر کاري از دست و پاي راست آغاز کن!
40- با هر کس به اندازه ي درک او سخن بگو!
41- به هنگام سخن متين و آرام باش!
42- به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابيدن خود را عادت بده!
43- آنچه را که براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند!
44- هر کاري را با آگاهي و استادي انجام بده!
45- نا آموخته، استادي مکن!
46- با ضعيفان و کودکان سرّ خود را در ميان نگذار!
47- چشم به راه کمک و ياري ديگران مباش!
48- از بدان انتظار مردانگي و نيکي نداشته باش!
49- هيچ کاري را پيش از انديشه و تدبّر انجام مده!
50- کار ناکره را کرده خود مدان!
51- کار امروز را به فردا مينداز!
52- با بزرگ تر از خود مزاح مکن!
53- با بزرگان سخن طولاني مگو!
54- کاري مکن که جاهلان بر تو جرأت گستاخي پيدا کنند!
55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!
56- دعوا و دشمني گذشته را دوباره زنده مکن!
57- کار خوب ديگران را کار خود نشان مده!
58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!
59- با خويشاوندان قطع خويشاوندي مکن!
60- هيچ گاه پاکان و پرهيزکاران را غيبت مکن!
61- خود خواه و متکبّر مباش!
62- در حضور ايستادگان منشين!
63- در حضور ديگران دندان پاک مکن!
64- با صداي بلند آب دهان و بيني را پاک مکن!
65- به هنگاه خميازه دست بر دهان خويش بگذار!
66- حالت خستگي را در حضور ديگران ظاهر مکن!
67- در مجالس انگشت در بيني مينداز!
68- کلام جدّي را با مزاح آميخته مکن!
69- هيچ کس را پيش ديگران خجل و رسوا مکن!
70- با چشم و ابرو با ديگران سخن مگو!
71- سخن گفته شده را تکرار مکن!
72- از شوخي و مزاح خود کمتر کن!
73- از خود و خويشاوندان نزد ديگران تعريف مکن!
74- از پوشيدن لباس و آرايش زنان پرهيز کن!
75- از خواسته هاي نابجاي زن و فرزندان پيروي مکن!
76- حرمت هر کس را در حدّ خود نگاه دار!
77- در بد کاري با اقوام و دوستان همکاري مکن!
78- از مردگان به نيکي ياد کن!
79- از خصومت و جنگ افروزي جدّاً پرهيز کن!
80- با چشم احترام به کار ديگران نگاه کن!
81- نان خود را بر سفره ي ديگران مخور!
82- در هيچ کاري شتاب مکن!
83- براي جمع آوري بيش از حدّ مال و ثروت حرص مخور!
84- به هنگاه خشم شکيبا باش و سخن سنجيده بگو!
85- از پيش ديگران غذا و ميوه بر مدار!
86- در راه رفتن، از بزرگان پيشي مگير!
87- سخن و کلام ديگران را قطع مکن!
88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!
89- در حضور مهمان بر کسي خشم مگير!
90- مهمان را به هيچ کاري دستور مده!
91- با ديوانه و مست سخن مگو!
92- براي کسب سود و دوري از زيان آبروي خود را مريز!
93- در کار ديگران کنجکاوي و جاسوسي مکن!
94- در اصلاح ميان مردم هيچ گاه کوتاهي مکن!
95- ادب و تواضع را هيچ گاه فراموش مکن!
96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!
97- بر آرزوها و خواسته هاي خود غالب باش!
98- خدمت کاري بزرگان و همکاري با مستمندان را فراموش مکن!
99- با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش!
100- با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش!
101- در مال و مقام ديگران طمع مکن!
102- از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خويش کمتر بگو!
103- به جز خداوند، هيچ کس و هيچ چيز را فرمانروا و فرياد رس خويش مشمار!
104- عمر و روزي با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن!
105- عمر را براي عمل و عبادت و پاکي و پرهيزکاري غنيمت بدان!
106- اگر بهشت را مي طلبي از فساد و ستم و گردن کشي پرهيز کن!
107- سرچشمه ي زشتي ها را دنيا پرستي و مستي و ناداني بدان!
108- به جز در حق و راستي، بندگان خدا را بندگي و فرمانبري مکن!
109- خود را با ستم سلاطين شريک مگردان!
110- دنياي ديگر را به دست فراموشي مسپار!

مطالب مشابه