علت غيبت امام زمان عليه السلام چه بوده است؟

علت غيبت امام زمان عليه السلام چه بوده است؟

نخست بايد به اين نکته توجه کرد که غيبت ايشان بدين معني است که حضرت در ميان مردم زندگي مي کنند و مردم ايشان را مي بينند، ولي نمي شناسند. اما فلسفه ي آن، در اين زمينه، در روايات اهل بيت و کتاب هاي دانشمندان شيعه به حکمت هاي متعددي اشاره رفته است که به منظور رعايت اختصار، فقط به بخشي از آن ها اشاره مي کنيم:
1. تحقق وعده ي الهي مبني بر برپايي حکومت جهاني مهدي (عج): از آن جا که خداوند در قرآن به مؤمنان و مستضعفان وعده ي حکومت جهاني داده است ( نور، 55 و قصص، 5 ) که براي تحقق آن شرايط خاصي لازم است. فراهم شدن برخي از اين شرايط بر عهده ي جامعه است و تنها با گذشت زمان و آماده شدن مردم ميسر خواهد شد؛ مانند: اظهار نياز مردم جامعه؛ به بن بست رسيدن قوانين موجود مادي جوامع؛ پيشرفت علمي و فرهنگي تا حدودي که همه ظرفيت پذيرش يک فرهنگ کامل و پيشرفته را پيدا کنند و همين طور، تکامل وسايل ارتباط جمعي براي سهولت ارتباط با همه ي انسان هاي کره ي زمين و مطلع ساختن آن ها از قوانين و اصول حاکم بر جهان؛ و بالاخره، نياز چنين جامعه اي به نيروهاي فعال و سازنده [ علامه مجلسي، ج 52، ص 97 و 98 ].
2. حراست از جان آن حضرت براي روز موعود ( برپايي حکومت جهاني ): تا کنون، به گواه تاريخ، از اجراي قوانين اسلام به هر نحو ممکن جلوگيري شده است تا حدي که رهبران جامعه اسلامي را به شهادت رسانده اند و از ميان برداشته اند. حال اگر خداوند آخرين حجت خود روي زمين را همچون ساير ائمه به حال عادي وا مي گذاشت، حکومت هاي ظالم بي کار نمي نشستند و او را از ميان بر مي داشتند و در نتيجه، اين وعده ي الهي محقق نمي شد. از اين رو، برخي روايات فلسفه ي غيبت را حراست از جان آن حضرت دانسته اند [ همان، ج 51، ص 224].
3. غيبت آن حضرت بر اساس سنت الهي صورت گرفته و سابقا اين سنت براي پيامبران ديگر نيز به اجرا درآمده است؛ مانند حضرت موسي(ع) که خداوند وي را در خانه ي فرعون پرورش داد و تا مدت ها به عنوان فردي معمولي ميان مردم مي زيست. سپس هنگامي که زمينه ي ظهورش فراهم شد، خداوند او را بر همگان آشکار کرد [همان (نسخه ي قديم)، ج 13، ص 136].
منبع:مجله آموزش قرآن

مطالب مشابه