مقام مادر از منظر پيامبر اکرم

مقام مادر از منظر پيامبر اکرم

از نخستين روز خلقت بشر، تا کنون در هر کجاي دنيا و در ميان هر قوم و نژاد و ملتي، با هر آداب و آييني، وقتي نام مادر برده مي ‌شود، کوچک و بزرگ، همه و همه، سرشار از شور و حرارت و مهر و الفت مي ‌شوند و قلب شان پر تپش‌تر مي ‌زند. اسلام نيز براي مادر، مقام و ارزش فوق العاده اي قائل شده است تا آن جا که رسيدن به بهشت را با رضاي مادر ميسر مي ‌داند.
مقام مادر از منظر پيامبر اکرم(ص)

پيامبر اکرم(ص) ضمن روايتي فرمودند: بهشت زير پاي مادران است. يعني رسيدن به آخرين مرحله کمال انساني با جلب رضاي مادر تامين مي ‌شود.

جنان در زير گام مادران است

بکش بر ديده، خاک زير گامش

مکن بر روي او تندي که بر تو

خدا فرموده واجب احترامش

البته منظور اين نيست که اگر کسي رضايت مادر را تامين کند ولي به بقيه وظايف مذهبي و شرعي خويش نپردازد، به بهشت خواهد رفت بلکه مقصود اين است که اگر فردي وظائف ديني و اسلامي خويش را انجام دهد ولي مادر از فرد راضي نباشد، قطعا در بهشت الهي جايي برايش نخواهد بود. در بيان توصيه به احترام و تکريم مادر، باز پيامبر اکرم(ص) فرمودند: ” هر که پيشاني مادر خويش را ببوسد، از آتش مصون شود.” و نيز توصيه فرمودند: هر گاه پدر و مادر هر دو تواما تو را صدا کردند، ابتدا اجابت مادر نما. و در مورد احسان و نيکوئي در حق مادر، توصيه و تاکيد بسياري فرمودند، چنان که فرمودند:

مادر خود، مادر خود، مادر خود را رعايت کن، سپس پدر خود را و سپس کساني را که به تو نزديکترند.” هم چنين بنا به فرمايش ايشان خشنودي و خشم خدا در گرو خشنودي و خشم پدر و مادر است.
همنشين موسي در بهشت

نقل شده که موسي بن عمران(ع) روزي هنگام مناجات با خداوند، از پروردگار در خواست مي ‌کند که هم مقام و رفيق او را در بهشت به وي معرفي فرمايد. خطاب آمد جواني است در فلان ناحيه که همنشين و هم مقام تو در بهشت برين است. حضرت موسي به سراغ او آمد. ديد جواني است قصاب، از دور مراقبت کرد تا ببيند چه عمل فوق العاده و کار پر ارزشي از وي صادر مي ‌گردد که لياقت چنين مقامي را پيدا کرده است تا در مقام يک پيغمبر قرار گيرد. ولي هر چه بيشتر مراقبت کرد، کمتر موفق گرديد. تا شب هنگام که جوان، محل کار خود را ترک کرده و رهسپار خانه شد. حضرت موسي بدون آن که خود را معرفي کند، نزد وي آمد و از او خواست تا آن شب را ميهمان جوان باشد و در خانه وي بسر برد تا شايد از اين راه به ارتباط خاصش با خداوند پي برده و رمز علو مقام او را در بهشت در يابد. جوان درخواست حضرت را پذيرفت و او را با خود خانه برد. وي ديد هنگامي که جوان وارد خانه شد، قبل از هر چيز غذايي آماده ساخت.

آن گاه به سراغ پيرزني که دست و پايش فلج شده و از کار افتاده بود، رفت و با صبر و حوصله خاصي، لقمه لقمه از آن غذا در دهان آن زن گذاشت تا سيرش کرد. سپس لباس او را عوض نمود و او را در انجام قضا حوائجش با مهرباني کمک کرد. آن گاه زن را در جاي مخصوص وي قرار داد. حضرت موسي که مراقب آن جوان بود، ديد در آن شب جز وظايف مذهبي خود، عمل ديگري انجام نداده، نه دعاي نيمه شبي دارد نه ناله و آه و مناجاتي و نه هيچ عمل فوق العاده‌اي ديگر. فرداي آن شب، پيش از آن که از خانه خارج گردند، حضرت موسي ديد جوان به آن غذا داد و صميمانه در انجامش کارهايش به او کمک کرد. هنگام خداحافظي حضرت موسي از جوان پرسيد: اين زن که بود و پس از آن که تو به او غذا مي‌ دادي چشمي به سوي آسمان مي ‌دوخت و کلماتي بر زبان مي‌ راند آن کلمات چه بوده است؟ جوان گفت:

اين زن مادر من است و هر بار که من به او غذا مي‌ دهم و او را سير مي ‌کنم درباره من دعا مي ‌کند و مي‌ گويد خدايا به پاداش اين خدماتي که فرزندم نسبت به من انجام مي ‌دهد او را همنشين و رفيق موسي بن عمران در بهشت برين گردان. هنگامي که حضرت موسي اين جريان را شنيد تکاني خورد و به جوان مژده داد که دعاي مادر درباره تو مستجاب گرديده است. رعايت نمودن حقوق پدر و مادر، اين گونه موفقيت هاي دنيوي و معنوي نصيب فرزندان مي ‌سازد پس در احترام به آن ها و ادا حقوق آنان کوشا باشيم.

مطالب مشابه