چهل گناه زبان

چهل گناه زبان

علم اثبات کرده که در سخنان ما انرژي هايي نهفته است که مي تواند تأثير شگرفي روي زندگي مان داشته باشد. اسلام هم به طريقي بر وجود اين انرژي ها تأکيد کرده و دستور داده که از آنها دوري کنيم.
در زير 40 گناه زبان از نگاه اسلام آورده شده است. گناهي که ارتکاب به هر کدام از آنها مي تواند يک انرژي منفي عظيم در زندگي ما ايجاد کند. پس بخوانيم و با آنها آشنا شويم تا انجامشان ندهيم.
1- دروغ گفتن
2- وعده دروغ
3- قسم دروغ
4- شهادت ناحق
5- خبري را ندانسته گفتن
6- تحريف مسائل ديني
7- حکم ناحق
8- لعنت کردن مردم
9- طعنه زدن
10- عيب جويي از ديگران
11- دل شکستن
12- سرزنش بيجا
13- امر به منکر
14- نهي از معروف
15- رنجاندن مؤمن
16- بدخلقي کردن
17- تصديق کفر و شرک
18- غيبت کردن
19- مسخره کردن
20- شايعه پراکني
21- به نام بد، صدا زدن
22- تملق و چاپلوسي
23- با مکر و حيله سخن گفتن
24- مزاح زياد
25- تهمت زدن
26- زخم زبان زدن
27- آبروريزي
28- تقليد صداي کسي کردن
29- کبر در گفتار
30- بدعت در دين
31- اظهار بخل و حسد
32- بدزباني در معاشرت
33- خشونت در گفتار
34- فحش و ناسزا گفتن
35- سخن چيني کردن
36- نااميد کردن
37- شوخي با نامحرم کردن
38- ريا در گفتار
39- فرياد زدن بيجا
40- فاش کردن اسرار مردم
منبع: نشريه راه موفقيت شماره 19

مطالب مشابه