20 سخن زیبا و قصار از حضرت علیه السلام

20 سخن زیبا و قصار از حضرت علیه السلام

و اکرم الحسَب حُسن الخلق: گرامي‏ترين اصل و تبار، خوشخويي است.

لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرائض:هرگاه مستحبّات به واجبات زيان رساند، (آن مستحبات) سبب نزديکي به خدا نمي‏گردد.

لسان العاقل وراء قلبه: زبان دانا در پشت قلب اوست.

و قلب الاحمق وراء لسانه : و قلب نادان در پشت زبانش مي‏باشد.

قدر الرجل علي قدر مروءته: صداقت و راستگويي مرد به اندازه جوانمرديش مي‏باشد .

و عفته علي قدر غيرته: و پاکدامني مرد به اندازه غيرت اوست.

الظّفَر بالحَزْم: پيروزي در سايه هوشياري و دور انديشي است .

اولي الناس بالعفو اقدرهم علي العقوبة: شايسته ‏ترين افراد به گذشت، تواناترين آنان بر کيفر است .

لا غني کالعقل، ولا فقر کالجهل: هيچ بي‏نيازي همانند خرد، و هيچ تهي دستي مانند ناداني نيست.

و لا ميراث کالادب و لا ظهير کالمشاورة: هيچ سرمايه‏اي همچون ادب و هيچ پشتيباني همانند مشورت نيست .

31 القناعة مال لا ينفد: قناعت دارايي تمام نشدني است .

المال مادة الشهوات: ثروت مايه و اصل تمام شهوت هاست.

اللسان سَبُعٌ، ان خُلّي عنه عقر: زبان درنده است، اگر رها شود مي‏گزد.

فوت الحاجة اهون من طلبها الي غير اهلها: از بين رفتن خواسته، آسانتر و بهتر از آن است که از نا اهل درخواست نمايي.

العفاف زينة الفقر، و الشکر زينة الغني: پاکدامني زينت تهيدستي، و سپاسگزاري زينت توانگري است .

لا يري الجاهل الا مفرطاً او مفرطً: نادان همواره يا افراط کننده (تندرو) است، ياکوتاهي کننده و ضايع کننده.

اذا تم العقل نقص الکلام: هرگاه خردکامل گردد، سخن کم مي‏شود.

نَفَسُ المرءِ خُطاه الي اجله: نفس‏هاي هر انساني، گام‏هاي او به سوي زمان مرگش است.

رأيُ الشيخ احبّ اليّ من جَلَدِ الغلام: انديشه و فکر پير (دانا) در نزد من، از صلابت و دليري نوجوان بهتر است .

قيمة کلّ امري ما يُحسنه: ارزش هر فرد به ميزان کاري است که مي‏تواند آن را نيکو انجام دهد.

و اکرم الحسَب حُسن الخلق: گرامي‏ترين اصل و تبار، خوشخويي است.

لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرائض:هرگاه مستحبّات به واجبات زيان رساند، (آن مستحبات) سبب نزديکي به خدا نمي‏گردد.

لسان العاقل وراء قلبه: زبان دانا در پشت قلب اوست.

و قلب الاحمق وراء لسانه : و قلب نادان در پشت زبانش مي‏باشد.

قدر الرجل علي قدر مروءته: صداقت و راستگويي مرد به اندازه جوانمرديش مي‏باشد .

و عفته علي قدر غيرته: و پاکدامني مرد به اندازه غيرت اوست.

الظّفَر بالحَزْم: پيروزي در سايه هوشياري و دور انديشي است .

اولي الناس بالعفو اقدرهم علي العقوبة: شايسته‏ترين افراد به گذشت، تواناترين آنان بر کيفر است .

لا غني کالعقل، ولا فقر کالجهل: هيچ بي‏نيازي همانند خرد، و هيچ تهيدستي مانند ناداني نيست.

و لا ميراث کالادب و لا ظهير کالمشاورة: هيچ سرمايه‏اي همچون ادب و هيچ پشتيباني همانند مشورت نيست .

القناعة مال لا ينفد: قناعت دارايي تمام نشدني است .

المال مادة الشهوات: ثروت مايه و اصل تمام شهوت هاست.

اللسان سَبُعٌ، ان خُلّي عنه عقر: زبان درنده است، اگر رها شود مي‏گزد.

فوت الحاجة اهون من طلبها الي غير اهلها: از بين رفتن خواسته، آسانتر و بهتر از آن است که از نا اهل درخواست نمايي.

العفاف زينة الفقر، و الشکر زينة الغني: پاکدامني زينت تهيدستي، و سپاسگزاري زينت توانگري است .

لا يري الجاهل الا مفرطاً او مفرطً: نادان همواره يا افراط کننده (تندرو) است، ياکوتاهي کننده و ضايع کننده.

اذا تم العقل نقص الکلام: هرگاه خردکامل گردد، سخن کم مي‏شود.

نَفَسُ المرءِ خُطاه الي اجله: نفس‏هاي هر انساني، گام‏هاي او به سوي زمان مرگش است.

رأيُ الشيخ احبّ اليّ من جَلَدِ الغلام: انديشه و فکر پير (دانا) در نزد من، از صلابت و دليري نوجوان بهتر است .

قيمة کلّ امري ما يُحسنه: ارزش هر فرد به ميزان کاري است که مي‏تواند آن را نيکو انجام دهد.

مطالب مشابه