گوش دادن به موسیقی غیرمجاز در صورتی که خودمان نخواهیم چه حکمی دارد مثل نشستن در تاکسی که راننده آن موسیقی غیرمجاز گذاشته است و آیا این گوش دادن اجباری تأثیر معنوی دارد یا خیر؟

گوش دادن به موسیقی غیرمجاز در صورتی که خودمان نخواهیم چه حکمی دارد مثل نشستن در تاکسی که راننده آن موسیقی غیرمجاز گذاشته است و آیا این گوش دادن اجباری تأثیر معنوی دارد یا خیر؟

گوش دادن به موسیقی غیرمجاز در صورتی که خودمان نخواهیم چه حکمی دارد مثل نشستن در تاکسی که راننده آن موسیقی غیرمجاز گذاشته است و آیا این گوش دادن اجباری تأثیر معنوی دارد یا خیر؟

۱. آنچه که در مورد موسیقی، حرام است گوش دادن به آن است که از آن تعبیر به استماع می شود، ولی اگر صدای آن بدون اختیار به گوش انسان برسد بدون اینکه انسان توجه خویش را به آن معطوف سازد، چنین چیزی اشکال ندارد.[۱] ۲. گوش دادن به موسیقی (= استماع) در هر حال حرام است، حتی اگر انسان مجبور به توقّف در جایی باشد که در آن موسیقی پخش می شود. وظیفه فرد در چنین موقعیتی اینست که به آن موسیقی، توجهی نکند و صِرف به گوش خوردن آن صدا، حکمِ حرمت را ندارد.[۲] ۳.تاثیر معنوی وکیفر اخروی درصورتی بر یک رفتار مترتب می شود که عالمانه وعامدانه انجام شود والا خداوند مهربانتر ودادگرتر ازان است که بنده اش را بررفتاری که بدون خواستش انجام شده کیفر کند.
با توجه به مطالب فوق: در چنین مواقعی، ‌اگر احتمال تأثیر می دهید باید ارشاد زبانی کنید و اگر از این کار نتیجه ای نگرفتید باید آن محل را ترک کنید. ولی اگر به هر علّتی مجبور شدید در آنجا بمانید نباید به آن موسیقی گوش فرا دهید و اینکه صدای آن به گوش می رسد نه تأثیر بدی بر روح دارد و نه از معنویت انسان می کاهد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱. موسیقی از دیگاه فلسفی و روانی، محمد تقی جعفری، نشر کرامت.
۲. بهشت جوانان، اسدالله محمدی نیا، نشر نصایح.

پی نوشت ها:
[۱] . خامنه ای، سیدعلی، رساله اجوبه الاستفتائات، انتشارات بین المللی الهُدی، ج ۱، سئوالِ ۱۰۸۹.
[۲] . همان، ج ۲، سئوال ۵۲.

مطالب مشابه