قرآن و امام علی(ع) در اشعار شاعران

قرآن و امام علی(ع) در اشعار شاعران

نویسنده:علی خوشه چرخ آرانی

به استناد حدیث معروف ثقلین، قرآن و اهل بیت دو ثقل ثقیل و حصن حصین الهی اند که تمسک به آنها موجب خوش وقتی دنیا و خوش بختی اخروی است و این دو، تا حوض کوثر از یکدیگر جدایی ناپذیرند تا درحوض کوثر به پیامبراعظم عرضه گردند. ضمن این که امام عارفان، بارها خود را قرآن ناطق معرفی نموده و خود در جمله « ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن اخبرکم عنه» (خطبه 158) این قرآن است که درمیان شماست، پس او را به سخن آورید. به سخن درنخواهدآمد. ولی من می توانم درحقایق نهفته به شما خبر دهم.» به این واقعیت انکارناپذیر تاکید ورزیده است. شاعران ما نیز علی بن ابی طالب(ع) را آشنا و آگاه به حقایق نهفته قرآن می دانند و درقالب ابیات زیر این موضوع را ابراز می دارند.

مرنهفته دختر تنزیل را
معنی و تاویل حیدر زیور است
مشکل تنزیل بی تاویل او
برگلوی دشمن دین خنجر است
ای گشاینده در خیبر، قرآن
بی گشایش های خوبت خیبر است
دیوان ناصرخسرو
*******
هرکه دربند مثل های قرآنی بسته شده است
نکند جز که بیان علی از بند رهایش
دیوان ناصر خسرو
*******
از علی مشکل نماند اندر کتاب حق مرا
علم بوبکر و عمر، پیش من آر ای ناصبی
دیوان ناصرخسرو
*******
برون ز یک سخنت حکمتی نمی بینند
اگر به چله نشیند صدهزار حکیم
تویی حقیقت قرآن برتر از قرآن
که صامت است و کریم و تو ناطقی و کریم
بود بهشت برین، ساحت ولایت تو
طریقت تو درآن جوی کوثر و تسنیم
دیوان ملک الشعرای بهار
*******
قرآن را یکی از خازنی هست کایزد
حواله بدو کرد مر انس و جان را
پیمبر شبانی بدو داد از امت
به امر خدای این دهه ی بی کران را
برآن برگزیده خدا و پیمبر
که طاعت نداری روان قرآن را
دیوان ناصرخسرو
*******
کتاب ناطق علی است، عارف مطلق علی است
حجت برحق علی است به کشور ماءطین
دیوان الهی قمشه ای
*******
آن کتاب زنده قرآن حکیم
حکمت او لایزال است و قدیم
نسخه ای اسرار تکوین حیات
بی ثبات از قوتش گیرد ثبات
حرف اول را ریب نی تبدیل نی
آیه اش شرمنده تأویل نی
پخته تر سودای خام او زود او
درفتد با سنگ جام از زور او
می برد پابند و آزاد آورد
صیدبندان را به فریاد آورد
نوع انسان را پیام آخرین
حامل او رحمه للعالمین
دیوان اقبال لاهوری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید