سخنانی گهربار از امیرالمومنین علی (علیه السلام)

سخنانی گهربار از امیرالمومنین علی (علیه السلام)

هر کسی به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده خود کرده است.
قناعت ثروتی است که پایانی ندارد.
هر که خود را بشناسد، خدا را شناخته است.
شجاع ترین مردم آن است که حرف حق را بزند.
بزرگترین جهاد‌، مبارزه با نفس است.
شمشیر آخته‌ دردست‌ مرد شجاع‌، عزیزتر از سخن‌ راست‌ نیست‌.
زشت‌ ترین‌ سخن‌ راست‌، ستایش‌ انسان‌ از خویشتن‌ است.
بهترین‌ گفتارها آن‌ است‌ که‌ عمل‌ تصدیق‌ کند.
هرکه‌ نیکی‌ را از بدی‌ نشناسد، از چهارپایان‌ است‌ !
باید مردم‌ در برابر حق‌ نزد تو مساوی‌ و یکسان‌ باشند.
بر برادر تو همان‌ حقی‌ است‌ که‌ تو داری.
من‌ گواهی‌ شخص‌ فاسق‌ را جز علیه‌ خودش‌ قبول‌ نمیکنم‌.
نیکی‌ و احسان‌ را جز آدم‌ نادان‌ رد نمیکند.
یتیم‌ را با آنچه‌ که‌ فرزندان‌ خود را ادب‌ میکنی‌، تادیب‌ کن.
آنکس‌ که‌ تو را بیم‌ دهد، مانند کسی‌ است‌ که‌ تو را مژده‌ دهد.
دشمن‌ دانا از دوست‌ نادان‌ بهتر است‌.
دوری‌ و جدایی‌ دوستان‌ ، غربت‌ و تنهایی‌ است.
حاجت‌ از دست‌ دادن‌ بهتر که‌ از نااهل‌ خواســتن‌ !
آرزوهایتان‌ را به‌ کسانی‌ متوجه‌ کنید که‌ دلهایتان‌ آنها را دوست‌ دارد.
شکیبایی‌ مرکبی‌ است‌ که‌ خسته‌ نشود.
شخصیت‌ مرد زیر زبان‌ اوست‌.
عبرتها چه‌ بسیار است‌، لیکن‌ پند گرفتن‌ کمتر است.
اگر درباره‌ کسی‌ مشکوک‌ باشید، به‌ دوستانش‌ نگاه‌ کنید.
هر تنفس‌ انسان‌ گامیست‌ که‌ بسوی‌ مرگ‌ بر میدارد.
مردم‌ دشمن‌ چیزهایی‌ هستند که‌ نمیدانند.
بهترین‌ زهدها، پنهان‌ داشتن‌ آن‌ است.
شگفتا! آیا خـلافت‌ و حـکومت‌ با رفاقت‌ و خویشی‌ هم‌ میشود ؟!
عدالت‌ زمامدار نیکوتر از خیر روزگار است.
هرگز کسی‌ را به‌ مبارزه‌ و جنگجویی‌ دعوت‌ نکن.
روز دادستانی‌ و عدالت‌ از ظ‌الم‌، سختتر از روز ستم‌ بر ستمدیده‌ است.
حکومت‌ خود را با ریختن‌ خون‌ حرام‌، استوار نکن‌.
هرگز یاور ستمکار نباش‌.
حکمت‌ را با نااهل‌ نگویید که‌ به‌ حکمت‌ ستم‌ کرده‌اید.
به‌ گوینده‌ نگاه‌ نکن‌، حرف‌ را در نظ‌ر بگیر.
بزرگواری‌ با خرد و ادب‌ است‌، نه‌ با اصل‌ و نسب‌.
عقل‌ و خرد، شمشیر برنده‌ایست.
دانش‌ نگهبان‌ توست‌، در حالیکه‌ تو ثروت‌ را باید محافظت‌ کنی.
بی‌ ارزشترین‌ مردم‌، کم‌ دانشترین‌ آنهاست.
دانشمندان‌، به‌ علت‌ کثرت‌ نادانان‌ غریبند.
مرگ‌ بزرگ‌ همان‌ فقر و بینوایی‌ است.
فقر و تنگدستی، مرد باهوش‌ را گنگ‌ و لال‌ میکند.
انسان‌ به‌ نعمتی‌ نمیرسد مگر اینکه‌ نعمت‌ دیگری‌ را از دست‌ میدهد.
از قرض‌ کردن‌ بپرهیزید
قرض‌ کردن‌ زبونی‌ و خواری‌ است‌.
غم‌ وغصه‌ نیمی‌ از پیری‌ است‌.
قصاص‌ و انتقام‌ قبل‌ از جنایت‌، درست‌ نیست‌.
من‌ به‌ خاط‌ر سوء ظن و بدگمانی، کیفر نمیدهم‌.
تو را از عجله‌ و شتاب‌ در سخن‌ و کار نهی‌ میکنم‌.
خداوند به‌ مردم‌ پناه‌ داده‌ تا از ستم‌ دور باشند.
زمامداران‌ بوسیله‌ ظ‌لم‌ آزمایش‌ میشوند.
با توده‌ جماعت‌ باشید، چراکه‌ دست‌ خدا با جماعت‌ است‌.
هرکه‌ از حق‌ تجاوز کند راهش‌ گم‌ میشود.
زکات‌ پیروزی‌ عفو و بخشش‌ است‌.
ذمه‌ء من‌ در گرو آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ میگویم‌.
صفتی‌ بدتر از دروغ‌ وجود ندارد.
برای دنیا به گونه ای زندگی کن که گویی تا ابد زنده ای و برای آخرت به گونه ای زندگی کن که گویی لحظه مرگت نزدیک است
فرزندان‌ خود را بااخلاق‌ خود تربیت‌ نکنید، زیرا که‌ آنان‌ برای‌ زمانی‌ غیراز زمان‌ شما خلق‌ شده‌اند.
هیچ‌ فقیری‌ گرسنه‌ نمانده‌ مگر درسایه ‌آنکه‌ ثروتمندی‌ از حق ‌او بهره‌مند گشته‌ است.
چون‌ تو به‌ جانب‌ مرگ‌ میروی‌ و مرگ‌ جانب‌ تو می‌آید، زود به‌ یکدیگر خواهید رسید.
منبع: www,imamali,com

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید