احترام به گراميان

احترام به گراميان

پيامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله به يكي از خانه هاي خود وارد شد و اصحاب او به محضرش مشرف شدند تعداد اصحاب بسيار بود و اتاق پر شده بود. جريربن عبداللّه در اين هنگام وارد شد اما جايي براي نشستن نيافت و در نزديكي در نشست. پيامبر صلي اللّه عليه و آله عباي خود را برداشت و به او داد و فرمود: اين عبا را زير انداز خود قرار دهد. جرير عبا را گرفت و بر صورت خود گذارد و آن را مي بوسيد و گريه مي كرد، آنگاه آن را جمع كرد و به پيامبر صلي اللّه عليه و آله رو كرد و گفت : من هرگز بر روي جامه شما نمي نشينم . خداوند تو را گرامي بدارد همان گونه كه مرا گرامي داشتي . پيامبر صلي اللّه عليه و آله نگاهي به سمت چپ و راست خود كرد و سپس فرمود: هر گاه شخص محترمي نزد شما آمد او را گرامي بداريد و همچنين هر كسي كه از گذشته بر شما حقي دارد او را نيز گرامي بداريد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام)/ محمد رضا اکبري

مطالب مشابه