کسي که مي خواهد دنيا را تکان دهد اول بايد خودش را حرکت دهد

کسي که مي خواهد دنيا را تکان دهد اول بايد خودش را حرکت دهد

نويسنده :مهشيد سيد احمديان

زندگي يک سير و سلوک است در طي اين طريق بشر پا به جهان مي گذارد تا در راه آدم شدن و تعالي گام بردارد.
شرط،تغيير مرور و پذيرش آنچه که بوديم و هستيم مي باشد.درحقيقت کسي مي تواند متحول شود که قبل از تحول حداقل يک بار بدون پيشداوري،کل زندگي خود را مرور کند .
يک سالک حقيقي جسارت آن را دارد که با شهامت بگويد تمام خطاهاي خود را مي پذيرم وبدون اينکه خود را يک گناهکارابدي بداند، تمام اعمال نيک خود را تاييد کند، بدون اينکه خود را يک معصوم ابدي بپندارد.
کسي که درلحظه زندگي مي کند مي داند که هر لحظه ممکن است پايش بلغزد و براي همين است که سالک نبايد لحظه حال را از دست بدهد.مراقبه يعني در لحظه بودن و هر لحظه شاهد هرعمل و عکس العمل خود بودن، بدون خشم و احساس گناه .اين يعني پذيرش همه جنبه هاي انساني خود .
خود واقعي ما، از هر کس ديگري زيباترو کامل تراست.
کامل بودن به معناي خوب بودن نيست،به معناي بي نقص بودن نيست.کامل بودن يعني خود حقيقي ما .خود اصلي و واقعي ما که بسيار هم زيباست در پشت نقاب قرار دارد. نيازي نيست وانمود کنيم کس ديگري هستيم زيرا به اين ترتيب آزادي خود را محدود کرده ايم .تلاش براي بي نقص بودن نيروي ما هدرمي دهد.
نبايد فکر کنيم خوبي هاي زندگي از آن کساني است که هيچ گونه کاستي ندارند. با توجه به دل و از راه دل است که مي توانيم به اين پذيرش برسيم زيرا فقط دل پذيراي کل وجود ماست نه ذهن.
يه زوج 60ساله به مناسبت سي وپنجمين سالگرد ازدواجشان رفته بودند بيرون که يه جشن کوچک دو نفره بگيرند .
وقتي در پارک زير يک درخت نشسته بودند يکدفعه فرشته اي کوچک و زيبا در مقابلشان ظاهر شد و گفت: چون شما هميشه يک زوج فوق العاده و تمام مدت به همديگر وفادار بوده ايد،من براي هر کدام از شما يک آرزو برآورده مي کنم.
زن از خوشحالي پريد بالا و گفت: چه عالي!من مي خواهم همراه شوهرم به يک سفر دور دنيا بروم.
فرشته چوب جادويي اش را تکان داد و پوف!دو تا بليت درجه اول براي بهترين تور مسافرتي دوردنيا در دست زن ظاهر شد !
حالا نوبت شوهربود که آرزو کند .
مرد چند لحظه فکر کرد و گفت:
…اين خيلي رمانتي است ولي چنين شانسي فقط يک بار در زندگي آدم پيش مي آيد ! بنابراين خيلي متاسفم عزيزم آرزوي من اين است که يک همسري داشته باشم که 30سال از من کوچک ترباشد،زن و فرشته جا خوردند و خيلي دلخورشدند.
ولي آرزو آرزو بود و بايد برآورده مي شد
فرشته چوب جادويي اش را تکان داد و پوف!مرد90ساله شد!!!
نتيجه اخلاقي:مردها ممکنه زرنگ و بدجنس باشند،ولي فرشته ها زن هستند !
منبع:نشريه راه کمال،شماره 33

مطالب مشابه