احترام به همسر ضامن زندگي شيرين

احترام به همسر ضامن زندگي شيرين

نويسنده:اردشير کياني

براي آنکه به همسرخود احترام بگذاريم ، نخست بايد روحيات و خواسته هاي او را در نظر بگيريم ،دنياي او را درک کنيم و بفهميم کدام رفتار ما را نماد احترام مي شمرد .در اينجا به شيوه هاي متفاوت براي ابرازاحترام همسران به يکديگراشاره مي کنيم:
دنياي مردان استدلالي و دنياي زنان احساس است . رازصميميت ميان اين دو درک يکديگر است .بنابراين پذيرش دنياي متفاوت همسران روشي براي احترام به يکديگر است.
مردان درهنگام سختي وفشار دوست دارند به درون خود بروند و مشکلات را در عالم ذهن خود حل کنند،اما زنان وقتي دچار مشکل مي شوند دوست دارند حرف بزنند آنان در واقع با حرف زدن صميمي مي شوند و بعد زنانه ي خود را تقويت مي کنند، پس فرصت دادن به زن ها براي حرف زدن نمايانگر احترام به آنان است .زنان در هنگام گرفتاري دوست دارند علاوه بر حرف زدن ،شنونده ي فعال داشته باشند. مردان نيز دوست دارند کسي خلوت آنها را بهم نزند. گوش کردن به سخن زنان و راحت گذاشتن مردان در خلوتگاه ذهني شان احترام متقابل به شمار مي آيد زنان به خاطر برخورداري از دنياي احساسي شديد ، به خود حق مي دهند که در مواردي اظهار ناراحتي کنند. مردان بايد اين حالت برخاسته از طبيعت آنان را تحمل کنند و اين يکي از رازهاي صميميت است . هر از گاهي به آنان بگوييد؛طبيعي است که شما از اين موضوع ناراحت باشيد.وقتي زنان مشکلات خود را مطرح مي کنند ، براي اين نيست که مشکل حل کنند ، بلکه مي خواهند فقط صحبت کنند. مردان دراين هنگام نبايد مطابق دنياي خود راه حل ارايه دهند.آنها بايد ده دقيقه سکوت کنند،گوش دهند و با گفتن عبارات کوتاهي او را به حرف زدن تشويق کنند.
مردان وقتي از سرکار مي آيند دوست دارند سردي کار با گرمي عاطفه همسرانشان پايان يابد .زنان بايد آنها را تحويل بگيرند و اگر ديدند که مرد به دنياي ذهني خود فرو رفته مدت کوتاهي با او کاري نداشته باشند، سپس با زمينه سازي او را به صحبت وا دارند .بنابراين زمينه سازي براي تغيير موقعيت ،يکي از نمادهاي احترام به همسر تلقي مي شود .مردان نمي توانند در يک زمان هم حرف بزنند ، هم احساس کنند و همزمان بينديشند ،ولي زنان مي توانند . به همين جهت اگر زني را به حرف زدن واداريد ،او علاوه بر حرف زدن احساس صميميت مي کند و همزمان فکر مي کند احترام به او ،فرصتي است جهت سخن گفتن و تحقق احساسات .ولي مردان چون نيازمند اعتماد،پذيرش ، قدرداني ، تحسين ، تأييد و تشويق هستند چنانچه خانم ها به گونه يي رفتارکنند که آنان احساس کنند که همسران شان به آنها اعتماد دارند.آنها را مي پذيرند ،درکارهاي کوچک از آنان تشکر مي کنند ، آنان را مورد تشويق و ترغيب قرار مي دهند و احساس مي کنند که محترم واقع شده اند.
مردان به دنبال آزادي و استقلال هستند .همسران آنها نبايد با حربه هايي که در زندگي زناشويي در اختيار دارند مردان را تحت سلطه ي خود درآورند و آنان به مهره يي بي خاصيت در مديريت و تدبير منزل تبديل کنند. بنابراين احترام به آنها ، در دادن حق تصميم گيري و نظارت به آنان تحقق مي يابد. مردان و زنان با فاصله گرفتن موقت از همديگر به روابط مرده ي خود شوک وارد مي کنند و آن را حيات تازه يي مي بخشند .پس بجاست که گاهي دوري يکديگر را تحمل کنند ،تا قدرنزديکي را بدانند.
زنان گاهي از بيان احساسات خود گريزانند .هنگامي که محرم رازي بيابند احساسات خود را بروز مي دهند . شما همان محرم راز باشيد و اجازه دهيد تا همسرتان به هر گونه يي که مي پسندد ابرازاحساسات کند. او ممکن است گاهي خندان و گاهي گريان باشد . درک او احترام به اوست . کاري کنيد که او احساس کند آن گونه که هست مورد لطف و توجه شماست و شما نمي تونيد بدون او زندگي کنيد.وقتي اين احساس در او به وجود آيد ،شما را محرم رازش مي داند و اين گونه مي فهمدکه مورد احترام شماست.
اين نکات ،اساسي ترين مهارت ها در احترام به همسردرزندگي زناشويي است. اگراين نکات کليدي را در زندگي زناشويي تان بکار ببنديد ،مطمئن باشيد که آرامش ، شادي و يکرنگي همراه هميشگي زندگي شما خواهد بود.
منبع:نشريه 7 روز زندگي،شماره 91

مطالب مشابه