افتادگي آموز اگر طالب فيضي

افتادگي آموز اگر طالب فيضي

چند توصيه براي نابود کردن تکبر
تکبر هم مثل همه بيماري ها نياز به دارو دارد؛ کدام دارو؟ علماي دين، راهکارهاي بسياري را براي از بين بردن اين حس لعنتي تعيين کرده اند. با خواندن و به کار گرفتن اين توصيه ها، مي توانيد از شر اين خصلت شيطاني رهايي يابيد.
ملا محسن فيض کاشاني، چند راه براي درمان تکبر پيشنهاد مي کند:
1. با دوستان و هم رديفان در مجالس شرکت کند و آنها را بر خود مقدم دارد. پشت سرآنها راه رود و پايين تر از آنان بنشيند. اگر احساس ناراحتي و سنگيني نکرد، بداند تکبر ندارد.
2. با برخي دوستان و هم عصران به مناظره پردازد؛ اگر حق از زبان آنها ظاهرشد و به راحتي پذيرفت، نشانه عدم تکبر است و اگر زير بار نرفت، بداند ريشه هاي تکبر باقي است.
3. اگر دوستي با فقرا ،خريد از بازار و نشستن با خدمتکاران ،براي او سنگيني ندارد، بداند کبر ريشه کن شده و اگر سنگيني دارد، بداند گرفتار تکبر است.
4. لباس هاي ساده و کم ارزش بپوشد . اگر احساس ناراحتي نکرد، بداند تکبر در او رشد نکرده است.
5. آيت الله دستغيب در کتاب گناهان کبيره خود مي گويد :«از جمله راه هاي علاج علمي کبر، تفکر در کيفيت خلقت است. اگر انسان متوجه باشد از نطفه گنديده اي که نزد جميع افراد بشر پليد است ،آفريده شده، هيچ گاه خود را بالاترين نمي داند».
6. انديشيدن به مرگ نيز مي تواند راه مناسبي براي دوري از تکبر باشد. در جلد 73بحار آمده که خدا موسي (ع)را نصيحت مي کند و مي گويد :«اي موسي !تکبر را رها کن و دست از فخر فروشي بردار. به ياد آور که تو در قبر سکونت خواهي يافت. بايد اينها تو را از تمايلات باز دارد».
منبع:نشريه ضميمه آيه آبان ماه 88

مطالب مشابه