تحولی در روابط همسران

تحولی در روابط همسران

خیلی خوب است که بدانیم وقتی با هم زندگی می کنیم، با توجه به اینکه در کنار هستیم، خواه یا ناخواه ممکن است درگیر مسایل عدیده ای شویم مثلا گاهی روابط آنطور که می خواهیم پیش نمی رود، برخلاف پیش بینی هایمان ممکن است دچار شکست هایی در رابطه مان شویم ، یعنی از یکدیگر متاثر شویم و گاهی آنقدر از یکدیگر دلگیر شویم که روی رابطه مان تاثیر بگذارد. خیلی خوب است شروع سال به ما این کمک را بکند که بتوانیم یادآوری داشته باشیم و همه چیز را صفر کرده و از نو بسازیم، می توانیم تمام دور ریختنی ها را دور بریزیم، هیچ ضرورتی ندارد چیزهای بد و منفی را پیش خود نگه داریم، مثل خانه تکانی سال نو که چیزهای کهنه را دور می ریزیم و به جایش چیزهای مناسب تری را جایگزین می کنیم می شود دلخوری هایی که به طور طبیعی در رابطه ما رخ می دهد دور بریزیم، با شروعی دوباره به هم فرصت دهیم ذهنمان را مثل روز اول نو کنیم. وقتی که ما نسبت به هم گذشت می کنیم این فرصت را به طرف مقابل هم می دهیم تا به بهترین شکل ممکن خود را نشان دهد همان طوری که وقتی کسی ما را نمی شناسد، در درجه اول که ظاهر می شویم سعی می کنیم به بهترین شکل ممکن جلوه کنیم اما وقتی کسی شناختی از ما دارد دیگر بازداری نداریم و خود را رها می کنیم. بهتر است به طرف مقابل این موضوع را انتقال دهیم که امروز از نو به تو نگاه می کنم و فرصت داری در بهترین شکلی که می توانی در رابطه مان ظاهر شوی تا با هم در مسیر زندگی حرکت کنیم.
منبع: ماهنامه ی دنیای سلامت ۳۱

مطالب مشابه