تحولي در روابط همسران

تحولي در روابط همسران

خيلي خوب است که بدانيم وقتي با هم زندگي مي کنيم، با توجه به اينکه در کنار هستيم، خواه يا ناخواه ممکن است درگير مسايل عديده اي شويم مثلا گاهي روابط آنطور که مي خواهيم پيش نمي رود، برخلاف پيش بيني هايمان ممکن است دچار شکست هايي در رابطه مان شويم ، يعني از يکديگر متاثر شويم و گاهي آنقدر از يکديگر دلگير شويم که روي رابطه مان تاثير بگذارد. خيلي خوب است شروع سال به ما اين کمک را بکند که بتوانيم يادآوري داشته باشيم و همه چيز را صفر کرده و از نو بسازيم، مي توانيم تمام دور ريختني ها را دور بريزيم، هيچ ضرورتي ندارد چيزهاي بد و منفي را پيش خود نگه داريم، مثل خانه تکاني سال نو که چيزهاي کهنه را دور مي ريزيم و به جايش چيزهاي مناسب تري را جايگزين مي کنيم مي شود دلخوري هايي که به طور طبيعي در رابطه ما رخ مي دهد دور بريزيم، با شروعي دوباره به هم فرصت دهيم ذهنمان را مثل روز اول نو کنيم. وقتي که ما نسبت به هم گذشت مي کنيم اين فرصت را به طرف مقابل هم مي دهيم تا به بهترين شکل ممکن خود را نشان دهد همان طوري که وقتي کسي ما را نمي شناسد، در درجه اول که ظاهر مي شويم سعي مي کنيم به بهترين شکل ممکن جلوه کنيم اما وقتي کسي شناختي از ما دارد ديگر بازداري نداريم و خود را رها مي کنيم. بهتر است به طرف مقابل اين موضوع را انتقال دهيم که امروز از نو به تو نگاه مي کنم و فرصت داري در بهترين شکلي که مي تواني در رابطه مان ظاهر شوي تا با هم در مسير زندگي حرکت کنيم.
منبع: ماهنامه ي دنياي سلامت 31

مطالب مشابه