عظمت روحي

عظمت روحي

امام سجاد عليه السلام همواره بطور ناشناس پنهاني به منزل پسر عموي خود مي رفت و به او پول مي داد اوهم پول را مي گرفت و تشكر مي كرد و مي گفت : خدا به امام علي بن الحسين جزاي خير ندهد كه به من كمك نمي كند. امام عليه السلام اين انتقاد را از پس عموي خود مي شنيد اماصبر و تحمل مي كرد و خود را معرفي نمي كرد. وقتي آن حضرت از دنيا رفت فهميد كسي كه به او پول مي داده است علي بن الحسين عليه السلام بوده است پس از مرگ ، امام عليه السلام همواره بر سر قبرش مي رفت وبر او گريه مي كرد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه