نص بر امام زمان عليه السلام

نص بر امام زمان عليه السلام

نص بر امام زمان عليه السلام

براي اثبات امامت امام زمان عليه السلام از راه هاي مختلف مي توان وارد شد و به نتيجه قطعي و مطلوب در اين مسأله رسيد. اين بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است.
1- همان گونه که اشاره شد از طريق امام عسکري عليه السلام نصوص متعدي صحيح السندي در امر امامت فرزندش رسيده است.
2- اگرچه در باب اصل امامت و اينکه زمين هرگز ا زحجت خالي نيست احتياج به ادله قطعي و يقيني است ولي در بحث اينکه امام بعدي کيست از آن جهت که موضوع خارجي است خبر واحد صحيح السند کافي است.
3- همان گونه که قبلا نيز اشاره شد نصوص فراوان و در حد تواتر از پيامبر صلي الله عليه و آله و هر يک از امامان عليه السلام در اين رابطه وارد شده است.
4- همان گونه که يکي از راه هاي اثبات نبوت، بلکه عمده ترين راه آن، اعجاز است درمورد اثبات امامت نيز از اين راه مي توانيم امامت هر يک از امامان را به اثبات برسانيم، زيرا نص خاص از جانب امام قبل بر امام بعد، موضوعيت ندارد بلکه نص، راهي براي اثبات امامت امام بعد است.
5- بر فرض اينکه نصوص وارده درباره ي برخي از ائمه خبر واحد باشند ولي با قراين خارجي، که اين گونه روايات به همراه دارند ما را به قطع و اطمينان به مفاد آن ها مي رسانند، همانند اقبال شيعه و اجماع اصحاب اماميه بر امامت شخص خاص، با در نظر گرفن اين نکته که وضعيت خاص سياسي و فشارهاي شديدي که از ناحيه ي حکام بني اميه و بني عباس بر شيعيان و پيروان اهل بيت و تابعان آن ها وارد مي شد، چنين وضعي را اقتضا داشته است.
6- با بررسي تمام جوانب موضوع، اعم از رواياتي که از امام عسکري عليه السلام در باب امامت فرزندش امام مهدي عليه السلام رسيده و نيز رواياتي که از جانب پيامبر عليه السلام و هر يک از امامان وارد شده و نيز معجزاتي که از حضرت مهدي عليه السلام صادر شده و قراين خارجي ديگر، پي خواهيم برد که مسأله امامت حضرت مهدي عليه السلام از راه تواتر قابل اثبات است.
منبع: کتاب تولد حضرت مهدي عجل الله فرجه

مطالب مشابه