29 کلید خوشبختی

29 کلید خوشبختی

وظايف متقابل زوجين
1- عشق و علاقه خويش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نمايد.
2- آراستگي ظاهر در هر سن و سال
3- مساعد كردن محيط خانه و انجام برخوردهاي محترمانه
4- عذر همسرش را بپذيرد
5- از خطاي شوهر بگذرد
6- از خانه شوهر چيزي بدون اجازه او به كسي ندهد.
7- همسرش را عصباني و غضبناك نكند
8- خوب شوهرداري كردن
9- فعاليت در محيط خانه
10- اكرام و گرامي داشتن همسر
11- بي‌جهت و بي‌دليل از منزل خارج نشود
12- معطر كردن و خوشبو كردن خويش براي شوهر
13- پوشيدن لباس زيبا در برابر شوهر
14- مايه سرور شده و شاد باشد
15- مهرورزي
16- همسرش را غمگين نسازد
17- اجتناب و پرهيز از منت نهادن
18- ترك رفتار خشونت‌آميز
19- از قهر كردن بپرهيزيد
20- با رعايت عفت و پاكدامني امنيت رواني همسر را تأمين نمايد.
21- تواضع و فروتني با همسر
22- سخن همسرش را گوش كند
23- اطاعت از همسر
24- انجام وظيفه زناشويي
25- پرهيز از فاصله گرفتن و جدايي
26- بدون اجازه شوهر كسي را به خانه دعوت نكند
27- چيزي كه در توان شوهر نيست از وي نخواهد
28- در حضور غير شوهر (نامحرم) خود را نيارايد
29- با نامحرم كمتر حرف بزند (بيش از حد ضرورت حرف نزند)
منبع:www.hegmataneh,0rg

مطالب مشابه