زنده شدن زمين با عدل

زنده شدن زمين با عدل

زنده شدن زمين با عدل

( اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لکن الآيات لعلکم تعقلون ) (1)
بدانيد خدا زمين را پس از مرگش زنده مي گرداند. به راستي آيات [خود] را براي شما روشن گردانيده ايم، باشد که بينديشيد!
شيخ طوسي در کتاب «الغيبه» با اسناد خود از ابن عباس روايت کرده که در ذيل اين آيه گفته : « يعني خدا به وسيله ي قائم آل محمد – عليهم السلام – زمين را بعد از مردنش – يعني بعد از ظلم به اهالي مملکت ها – احيا نموده و زنده مي گرداند.»
فخر رازي هم «يحيي الأرض » را به احياء زمين به وسيله ي عدل تفسير نموده است. در 22 جاي قرآن کلمه ي «اعلموا» ( بدانيد) آمده است و آوردن اين کلمه براي توجه دادن کامل انسان و تأکيد بر مطلب پس از آن است.
ما به جهت اهميت ماطلب اين آيات ، 6 آيه ي ديگر را هم – در پاورقي – يادآور مي شويم. (2)

پي نوشت :

1- حديد: 17.
2- 1. ( و اتقوا الله و اعلموا أن الله شديد العقاب ) بقره : 196.
2-2. ( و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه ) انفال: 24 و بدانيد که خدا ميان آدمي و دلش حايل مي گردد.
2-3 ( و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنه و أن الله عنده أجر عظيم ) انفال :28
و بدانيد که اموال و فرزندان شما [وسيله] آزمايش [شما] هستند و خداست که نزد او پاداشي بزرگ است.
2-4. ( و ان تولوا فاعلموا أن الله مولاکم نعم المولي و نعم النصير) انفال : 40
و اگر روي برتافتند ، پس بدانيد که خدا سرور شماست! چه نيکو سرور و چه نيکو ياوري است!
2-5. ( و اعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل ) انفال: 41
بدانيد که هر چيزي را به غنيمت برديد، يک پنجم آن براي خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و از آن خويشاوند [او] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است.
در اين جا با کلمه ي «اعلموا» تأکيد شده است که خمس دادن را سرسري نپنداريد. ( يعني حتما بايد خمس بدهيد.)
6. ( و اعلموا أنما الحياه الدنيا لعب و لهو و زينه و تفاخر بينکم و تکاثر في الأموال و الأولاد) حديد: 20
بدانيد که زندگي دنيا در حقيقت بازي و سرگرمي و آرايش و فخر فروشي شما به يکديگر و فزون جويي در اموال و فرزندان است.
منبع: کتاب موعود امم

مطالب مشابه