حضرت مهدي عليه السلام و مواريث انبيا عليه السلام

حضرت مهدي عليه السلام و مواريث انبيا عليه السلام

منظور از مواريث انبيا ترکه ي ميت – که مال باشد – نيست؛ بلکه نخبه ي اشياي نفيسه اي است که از انبيا به اوصيا رسيده و همگي آنها به مهدي – عليه السلام – منتقل شده است که اينک به مواردي از آن اشاره مي کنيم:
1. پيراهن يوسف – پيراهني که از ابراهيم – عليه السلام – به يعقوب – عليه السلام – رسيد و يعقوب – عليه السلام – آن را به يوسف – عليه السلام – داد و در قرآن به آن اشاره شده : ( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه علي وجه أبي يأت بصيرا ) (1)
2. عصاي موسي – عليه السلام – ، که از چوب آس ( مورد) است و جبرئيل آن را از بهشت براي شعيب آورد و شعيب – عليه السلام – آن را به موسي – عليه السلام – داد. هميشه تازه بوده و خواهد بود.
3. سنگ موسي – عليه السلام – ، که در قرآن به آن اشاره شده و 12 چشمه ي آب از آن مي جوشيد.
4. خاتم (انگشتر ) سليمان – عليه السلام – .
5. پرچمي که جبرئيل در جنگ بدر براي پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – آورد. اين پرچم هر جا که باز مي شد، فتح و پيروزي به همراه داشت.
پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – در جنگ بدر اين پرچم را باز کرد و فتح و پيروزي نصيب مسلمانان شد. اين پرچم در جنگ جمل به دست اميرالمؤمنين – عليه السلام – باز شد. اميرالمؤمنين – عليه السلام – فرمودند :
«اين پرچم ديگر باز نمي شود مگر به دست مهدي .»
6. پيراهن پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – . بنابر قولي پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – در جنگ احد پيراهني بر تن داشت. زماني که مجروح شد و دندان مبارکش شکست ، قطره اي از خون بدن مبارکش بر اين پيراهن ريخت. در روايتي آمده که امام صادق – عليه السلام – اين پيراهن را به يکي از اصحابشان نشان دادند.
7. عمامه ي پيامبر خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – اين عمامه سفيد رنگ بود و «سحاب» نام داشت.
8. جعفر احمر.
9. جعفر ابيض .
10. جامعه (2) که اين سه ميراث نيز از پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم – به آن حضرت رسيده است.

پي نوشت :

1- يوسف : 93.
2- مواريث ديگري از قبيل ذوالفقار علي – عليه السلام – و مصحف فاطمه – عليهاالسلام – و پيراهن امام حسين – عليه السلام – نيز نزد حضرت مهدي – عليه السلام – است.
منبع: کتاب موعود امم

مطالب مشابه