شيوه‏هاى كاهش ناسازگارى در خانه

شيوه‏هاى كاهش ناسازگارى در خانه

نويسنده:محمدمهدى صفورايى پاريزى

اشاره:
سؤالات چندى در خصوص وجود تنش و ناسازگارى در خانواده و نيز راههاى درمان آن به دفتر نشريه رسيده بود كه در مجموع توصيه‏هايى از سوى مشاور محترم در خصوص راههاى كاهش تنش و ناسازگارى ميان زوجين ارائه شده است كه به‏طور جداگانه توصيه‏هاى مربوط به مردان و زنان از نظر آشناديداران مى‏گذرد.

توصيه‏هاى تربيتى به مردها در منزل
1- در مقابل همسر خويش، گرفتارى‏هاى روزانه و حوادث تلخ و ناگوار زندگى را با اخم و چهره عبوس مطرح نكنيد.
2- هديه، مهر و محبت را زياد مى‏كند; به مناسبت‏هاى مختلف براى همسر خود هديه‏اى هرچند كوچك خريدارى و با چهره‏اى شاد و خندان و با طيب خاطر به او تقديم كنيد.
3- چنانچه كمبودى در منزل مشاهده مى‏شود، با كمال محبت و خوش‏رويى تذكر دهيد.
4- در حضور همسر خود، به هيچ وجه از زنان ديگر تمجيد نكنيد و توانايى‏هاى آن‏ها را به رخ وى نكشيد.
5- به بستگان همسر خود، مانند: پدر و مادر و ساير اقوام وى احترام بگذاريد و براى دعوت آنان به خانه خود قبل از همسر خود اقدام كنيد.
6- هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان صالحش جلوگيرى نكنيد و در معاشرت و ديد و بازديد با بستگان وى پيش‏قدم باشيد.
7- با بستگان خود نزد همسرتان درگوشى و نجوا نكنيد.
8- هيچ‏گاه همسر خود را به ويژه نزد بستگانش تحقير نكنيد; توهين و بى‏احترامى به همسر، از صفا و صميميت در زندگى زناشويى مى‏كاهد.
9- هيچ‏گاه خود را برتر از همسر خود معرفى نكنيد. سعى كنيد «من‏» و «تو» در زندگى زناشويى نباشد كلمه «ما» زندگى را گرمى و لذتبخش مى‏كند.
10- وقتى‏كه همسر شما عصبانى است (به ويژه در ايام عادت زنانه) او را با مهر و محبت آرام كنيد.
11- براى رفتن به مهمانى و گردش سعى كنيد همراه فرزندان و همسر خود باشيد و پيشنهاد همسر خود را در اين مورد به علت كار و خستگى رد نكنيد.
12- امتيازات اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و… فاميل خود را در صورتى‏كه با همسر شما فاصله اجتماعى و طبقاتى دارند مطرح نكنيد.
13- كارهاى همسر خود هرچند كوچك را تحسين كنيد. تمجيد و ستايش زن به علت روح لطيف و مهربانى كه دارد كليد كاميابى در زندگى زناشويى است.
14- در قبال همسر خود، در امور مختلف قدرت‏نمايى نكنيد.
15- زحمات و هزينه‏هايى را كه براى پذيرايى خويشاوندان همسر خود صرف مى‏كنيد، هيچ‏گاه بر زبان نياوريد.
16- همسر خود را در خانه محصور و محدود نكنيد و وى را از دستيابى به شادى‏ها محروم نكنيد.
17- شادى و خنده‏هاى خود را در محل كار خود جا نگذاريد و فراموش نكنيد كه همسر شما در خانه هم نيازمند شادى و خنده‏هاى شماست.
18- كمك كردن در انجام كارهاى منزل را فراموش نكنيد و بدانيد همان مقدار كه شما در خارج از منزل خسته مى‏شويد، زن هم در منزل از كارهاى خانه خسته مى‏شود و نيازمند مساعدت و قدردانى است.

توصيه‏هاى تربيتى به زنان در خانه
1- در كليه موارد معيشت اعم از تملك، درآمد و… از كلمه «ما» استفاده نماييد نه «من‏» و «تو»; زيرا پس از عقد، زندگى مشترك شروع شده و ديگر من و تو مطرح نيست.
2- در مقابل همسر خود هرچند كه حق با شما باشد، لجبازى و اصرار نكنيد.
3- همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقير نكنيد و از تعريف و تمجيد بستگان خود در مقابل آنان پرهيز نماييد.
4- از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهيزيد; زيرا محبت را از بين مى‏برد.
5- چنانچه كمك‏هايى از طرف بستگان شما به همسرتان شده، آن‏ها را به رخ او نكشيد.
6- با دوستان و آشنايان همسرتان در معاشرت‏ها بيش از حد معمول گرم نگيريد.
7- همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نكنيد.
8- در رفت و آمد و معاشرت با بستگان شوهر خود پيش‏قدم باشيد.
9- به بستگان نزديك همسر خود (مادر شوهر، پدر شوهر، برادر و خواهر شوهر و…) بيش از خويشاوندان ديگر احترام بگذاريد.
10- زحماتى كه براى پذيرايى خويشاوندان همسر خود متحمل شده‏ايد به رخ وى نكشيد.
11- چنانچه درآمدى داريد و براى زندگى هزينه مى‏كنيد، آن را بازگو نكنيد و در مصرف آن طبل جداگانه نزنيد.
12- از مردان ديگر نزد همسرتان تمجيد نكنيد، هيچ مردى را بر همسرتان ترجيح ندهيد و در گفتار اين موضوع را رعايت كنيد; زيرا هر فردى توانمندى‏هاى خاص خود را دارد.
13- براى انجام درخواست‏هاى خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننماييد.
14- براى برآوردن نيازمندى‏هاى خود از نظر مادى و غير مادى امكانات همسر خود را در نظر بگيريد و او را تحت فشار قرار ندهيد.
15- خود را براى همسرتان بياراييد و بهترين و تميزترين لباس خود را در مقابل وى بپوشيد.
16- درمقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشويد; او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال كنيد.
17- پس از مراجعت همسر خود به خانه، كارهاى خود را حتى‏الامكان كنار بگذاريد و در حضور او بنشينيد و با سخنان خوشايند و گرمى از او پذيرايى كنيد.
18- در مواقعى كه همسرتان از نظر روحى آماده نيست، درخواست‏هاى خود را مطرح نكنيد.
19- در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمى از او خداحافظى كنيد.
منبع: www.e-resaneh.com

مطالب مشابه