آنچه مردان نياز دارند و زنان بايد رعايت كنند

آنچه مردان نياز دارند و زنان بايد رعايت كنند

قدرت : اولين نياز مردان قدرت است ، قدرت جسمي ، مالي ، فرهنگي ، سياسي و … ، قدرت روي مردان اثر دارد . پس بياييد از نقاط قدرت و قوت او صحبت كنيد .
قدرداني : دومين نياز مردان قدرداني است از کارها او هرچند کوچک فقط قدرداني كنيد .
تأييد : حتي براي رفع اشتباهات اول ويژگيهاي مثبت او را يادآوري کرده، بگوييد قبولت دارم و بعد بگوييد مي دونم ميتوني و بعد آرام آرام توصيه هاي لازم را بكنيد .
تحسين : اگر بخواهيم موجب رشد بيشتر مردان شويم بايد نقاط قوت او را بر ملا كرد و او را تحسين نمود .
پذيرش : مردان بايد مورد پذيرش قرار گيرند ، چه اشكالي دارد كه زن روزي يك بار به شوهر خود بگويد چقدر خوشحالم كه شما شوهر مني ! خواهر بگويد چقدر خوشحالم كه شما برادر مني ! …
اعتماد : فرمول رشد جنس مذكر ، دادن مسئوليت متناسب با توان و اعتماد ( رشد = اعتماد + مسئولست در حد توان ) است . يا سيني استكان را به دست پسرتان ندهيد كه به آشپزخانه ببرد يا اگر داديد ، ديگر اعتماد كنيد .
فضاي رشد و استقلال : مردان نبايد فكر كنند گير افتا ده اند و خود را مثل پرنده در قفس تصور كنند، مخصوصاً بعد از ازدواج. بنابراين حدود و آزاديهاي فردي وي را در نظر بگيريد.التبه تمام اين موارد هم براي خانمها و هم براي آقايان مهم است ولي در برخي بيشتر و برخي کمتر
منبع:http://www.iranwomen.org

مطالب مشابه