تلاش گر پنهان

تلاش گر پنهان

منبع:ديدار آشنا
نویسنده: محمدرضا فؤادیان
آیا غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه به معنای این است که حضرت هیچ کاری انجام نمی دهند و از اخبار و حوادثی که در جهان پیرامونش اتفاق می افتد و حتی احوال پیروانش اطلاع ندارد؟ آیا حضرت در پس پردة غیبت در انتظار اذن پروردگار نشسته اند تا ظهور نمایند، و از آن زمان، دوران تلاش و کوشش آن رهبر یگانة دوران آغاز می گردد؟ یا برعکس، او کوشاترین و سخت کوش ترین انسان زمان است؟ شتابنده به سوی نیکی ها و بزرگواری هاست، و با این که پیروانش او را به فراموشی سپرده اند، او همواره آنان را یاد می کند؟ کتاب «تلاش گر پنهان» پاسخی است به این پرسش ها. نویسندة محترم کوشیده است با بهره گیری از آیات، روایات، ادعیه، زیارات و تشرفات، حضور «پادشاه پنهان» را در لحظه لحظة زمان و نقطه نقطة مکان بنمایاند و ثابت کندکه ناپیدایی و نهان زیستی به معنای خاموشی نیست.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید