محبت والدین

محبت والدین

زمینه انحراف برای کودکانی که از محبت والدین محرومند، بیشتر است.
کودکانی که از محبت پدر و مادر محروم هستند و یا نیازشان به محبت به حد کافی اشباع نشده، نسبت به اطرافیان خود حتی پدر و مادر عقده نفسانی پیدا می کنند و در نتیجه زمینه هرگونه فساد و انحراف برایشان بیشتر مهیا می شود.
دکتر فربد جهانی استاد روانشناس افزود: تندخویی، خشونت، اعتیاد، افسردگی و ناامیدی غالباً معلول عقده حقارتی است که بر اثر کمبود محبت پدید می آید.
وی با اشاره به اینکه گاهی فشارهای روانی ممکن است باعث خودکشی فرد شود، اظهار داشت: بسیاری از فرزندانی که از منزل فرارکرده اند، انگیزه خود را از فرار، بی توجهی و کم مهری پدر و مادر ذکر می کنند. جهانی ادامه داد: دوست یابی و برقراری روابط اجتماعی که به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی شدت می گیرد، براساس همین رابطه متقابل میان نیاز به محبت و نیاز به مهر ورزیدن شکل می گیرد. والدین باید از یک سو به تقویت دوستی خود با فرزندان در سنین نوجوانی بپردازند و از سوی دیگر، بر معاشرت های آنان نظارت کرده و آنها را در انتخاب دوستان مناسب یاری رسانند.

منبع: http://daneshnameh.roshd.ir

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید