هجوم به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

هجوم به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)

چگونه می توان در بازخوانی یک رویداد تاریخی همانند: حوادث «هجوم به خانه حضرت زهرا علیها السلام»، به یک نگاه جامع (جامع نگری)، دست یافت؟

یکی از روشهای علمی برای بازخوانی جامع نگرانه یک رویداد تاریخی – به ویژه: حوادث بی برخاسته از تنشهای تند سیاسی در صدر اسلام.

۱) «جستجوی فراگیر و همه جانبه در تمامی منابع و مآخذ موجود به منظور:گردآوری تمامی نقلها و گزارش های رسیده درباره یک حادثه تاریخی»
۲) «پرهیز از هرگونه تک سونگری (اکتفا نمودن به یک یا چند گزارش ناقص؛ یا بسنده نمودن به یک یا چند کتاب مأخذ)»، هنگام بازآفرینی آن رخداد تاریخی، می باشد.

از این رو، شایسته است که یک پژوهشگر، به موازات بررسی و تحلیل یک ماجرا بر اساس خبری برگرفته از یک منبع خاص، از دقت و تأمل در سایر نقل های حاکی از آن رویداد (اخبار مندرج در سایر مآخذ)، غافل نمانده و تنها پس از: «سیری فراگیر» در همه منابع و مصادری که هر یک به نحوی از آن حادثه یاد کرده اند؛ به بررسی و ارزیابی (تحلیل و تفسیر) یک نقل خاص درباره آن ماجرا (خبری برگرفته از یک منبع خاص)، بپردازد.

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 16-15

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید