کوتاه و خواندنی

کوتاه و خواندنی

سیمای مؤمنین در قرآن مجید

علیرضا نقی زاده
قرآن در هفتاد و دو مورد به توصیف ویژگیهای مؤمنان پرداخته است. که در اینجا به برخی از مهم ترین خصوصیات اشاره می شود:
1. دوستی با مؤمنان را بر دوستی با کافران ترجیح می دهند.(سوره آل عمران، آیه 28) (سوره نساء، آیات 146 و 144)
2. به آموزش احکام شریعت و حقایق می پردازند. (سوره آل عمران، آیه 164)
3. از پیامبر خود پیروی می کنند. (سوره آل عمران، آیات 68 و 152)
4. در ایمان خود ثابت قدم هستند و به عهدی که با خداوند بسته اند وفا دارند و با حرف مردم از راه حق برنمی گردند. (سوره آل عمران، آیه 166) و (سوره انفال، آیه 5) و (سوره توبه، آیه 111)
5. در رویارویی با باطل به کمک خداوند ایمان دارند. (سوره انفال، آیات 18 و 17) و (سوره توبه، آیه 26)
6. همیشه خود را در محضر خداوند و در حال آزمایش می بینند. (سوره توبه، آیه 16)
7. جز خدا، رسول او ومؤمنان کسی را هم راز و محرم خویش نمی گیرند. (سوره توبه، آیه 16)
8. به جهان آخرت ایمان ارند. 0سوره توبه، آیه 72)
9. در همه حال نماز می گزارند همواره به یاد خدا هستند. (سوره نساء، آیه 103)
10. زکات می دهند؛ نماز می گزارند، حمد و سپاس خدا به جای می آورند، روزه می گیرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و از حدود الهی مؤمنان نگهبانی می کنند. (سوره توبه، آیات 12 و 11)
11. در برابر تجاوزگران ساکت نمی نشینند. 0سوره نور، آیه 2)
12. حکم خدا را شنیده و اطاعت می کنند.0 سوره نور، آیه 2)
13. هیچ گاه دلشان را از ایمان به خدا تهی نمی کنند. (سوره قصص، آیه 2)
14. به عدالت خدا ایمان دارند و پاداش و مجازات او را بی دلیل نمی دانند. (سوره قصص، آیه 47) و (سوره توبه آیه 12)
15. پیامبر خدا را سرمشق خود قرار می دهند. (سوره احزاب، آیه 6)
16. به نیایش می پردازند. (سوره شعراء، آیه 118)
17. از تمایلات حرام دوری می کنند و به یاد خدا هستند و از شیطان پیروی نمی کنند.
(سوره احزاب، آیه 35) و (سوره سبا، آیه 20)
18. مردان و زنان با ایمان را نمی آزارند. 0سوره احزاب، آیه 58)
19. خداوند را دوست دارند و نسبت به مؤمنان فروتن و در مقابل کافران سرافراز و مقتدرند. (سوره انعام، آیه 54)
20. میان دو گروه عدالت و صلح برقرار می کنند و همیشه با ستمگران می جنگند. (سوره حجرات، آیه 9)
منبع:‌ نشریه بشارت شماره 76.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید