پذيرش فتواي امام هادي (ع)

پذيرش فتواي امام هادي (ع)

مردي مسيحي ، با يك زن مسلمان ، زنا كرد، او را نزد متوكل عباسي آوردند، او وقتي كه ديد متوكل تصميم به اجراي حد دارد، هماندم اسلام را پذيرفت و گواهي به يكتائي خدا و رسالت محمد (ص) داد، يحيي بن اكثم قاضي با سابقه و دانشمند معروف آن عصر، در آنجا حضور داشت و گفت : ايمان و اسلام اين شخص ، آثار شرك و عمل ناشايستش را از بين برد (پس نبايد حد بر او جاري شود). بعضي گفتند: بايد سه حد بر او جاري گردد، و بعضي مطالب ديگر گفتند و در اين باره گفتگو زياد شد. متوكل ، مساله را در ضمن نامه اي از امام هادي (ع) در پاسخ نامه نوشت : بايد آن مرد زناكار را آنقدر (با تازيانه) بزنند تا بميرد. متوكل اطرافيانش را از پاسخ امام هادي (ع) مطلع نمود، دانشمندان حاضر در مجلس متوكل ، اين فتوا را رد كردند، و به متوكل گفتند چنين نيست ، و ما در قرآن و سنت پيامبر (ص) چنين مطلبي نديده ايم . مطلب را بار ديگر در ضمن نامه اي از امام هادي (ع) پرسيدند، امام هادي (ع) در پاسخ نامه نوشت : اسلام آن مسيحي بعد از دستگري و ديدن عذاب بوده است ، و چنين اسلامي موجب برداشتن حد نيست ، چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد: فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله و حده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهن لما راوا باسنا…. و چون (مخالفان حق) عذاب ما را ديدند، گفتند: به خداي يكتا ايمان مي آوريم ، و به كساني كه شريك او مي گرفتيم نا باور شديم ، ولي اين براي آنها سودي نداشت (چراكه) وقت ديدن عذاب ما بود . وقتي كه جواب نامه امام هادي (ع) به متوكل رسيد، متوكل قانع شد و دستور داد طبق اين فتوا، آن زناكار را آنقدر تازيانه زدند تا مرد.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه