رمز موفقیت

رمز موفقیت

 

مردی به حضور پیامبر (ص) رسید و گفت: «ای رسول خدا! به من سفارشی بفرما و دستوری بده (تا در زندگی موفق باشم). » (1)
پیامبر به او فرمود: «آیا دستور پذیر هستی تا به تو وصیتی بکنم؟» و این سؤال را سه بار تکرار کرد و آن مرد در هر سه بار پاسخ داد: «بلی.»
آنگاه پیامبر به او فرمود: «سفارش و نصیحت من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری تصمیم بگیری، قبل از انجام آن، به عاقبت و نتایج آن کار بیندیش، اگر دیدی شایسته است و باعث رشد و سعادت تو می شود به انجام آن اقدام کن و اگر ناشایست است و به پسرفت و انحراف تو از حقیقت می انجامد، از انجام آن خودداری کن.»

نتیجه
مسلمان باید در کارهای فردی و اجتماعی خویش سه مرحله را طی کند تا به نتایج مثبت دست یابد و به رشد و پیشرفت نائل گردد:
1. فکر کردن به اثرات آن کار. اهمیت این مسأله از طرز تعهد گرفتن پیامبر (ص) از آن مرد روشن می شود و به ما می فهماند که اندیشیدن فوق العاده مهم است و ما باید به فکر کردن عادت کنیم و هیچ کاری را پیش از آن که کاملا آن را بررسی نکرده ایم و نتایج آن را نسنجیده ایم، انجام ندهیم؛
2. مشورت کردن با افراد واجد الشرایط و سود جستن از اندیشه، نظریات و ابتکار آن ها.
3. تصمیم گیری و استقامت ورزیدن در انجام کارها، تا وقتی که به نتیجه برسیم.

پی نوشت:

1- روضه ی کافی، ص 150، وسائل الشیعه، ج 2، ص 457.
منبع: ماهنامه ی یادگاران ماندگار شماره 9

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید