شاید شما به یک آنتى ویروس نیاز دارید

شاید شما به یک آنتى ویروس نیاز دارید

نویسنده:شیرین خیرخواه
منبع:روزنامه جوان
زندگى مشترک در معرض خطرات بسیارى قرار دارد که مى تواند یک زندگى دلچسب را سرد و بى روح کند. حتى برخى مشکلات سبب مى شود زندگى مشترک از هم بپاشد. شاید تازگى ها زندگى مشترک شما کمى بیمار شده و مثل سابق از آن لذت نمى برید.مشکلات به ظاهر ساده و گاها نامریى و ناملموس شما را تهدید مى کند. این خطرات در این مقاله به ویروس تشبیه شده است که باعث اختلال و بیمارى در زندگى مى شود. در این مقاله با انواع این ویروس هاى مخرب، کشنده و فرسایشى روبه رو مى شوید که با آشنایى با آنها و راه هاى درمان مى توانید زندگى خود را از وجود این ویروس هاى مزاحم ضدعفونى کنید.

ویروس شماره یک: تعصب افراطى
نوع: بسیار خطرناک
علل پیدایش: شک و تردید به طرف مقابل، نداشتن صراحت، وسواس فکرى، قضاوت هاى کورکورانه و بدبینى.
راه هاى درمان: احترام به آزادى و ویژگى هاى طرف مقابل، داشتن صراحت کامل، بررسى منطقى و آرام مسایل، قاطى نکردن مسایل مختلف با همدیگر، روشنفکرى، اعتماد و اطمینان قلبى به طرف مقابل، گذشت.
و از همه مهم تر، او کودکى نیست که با دیدین اسباب بازى بهتر«خوش تیپ تر، پولدارتر یا … »شما را از یاد ببرد. او همانقدر شما را دوست دارد که شما او را، پس جاى نگرانى نیست.

ویروس شماره :۲ دروغگویى
نوع: مخرب
علل پیدایش: کوته فکرى، ترس از حقیقت، عدم اعتماد به نفس
راه هاى درمان: پذیرفتن اشتباه طرف مقابل، صداقت، پرهیز از فریبکارى، افزایش اطمینان به نفس، نترسیدن از گفتن حقیقت اگر چه تلخ باشد ( همیشه امید به گذشت، تنها به دلیل راستگویى وجود دارد. این رمز تداوم زندگى است.)

ویروس شماره :۳ خشونت
نوع: بسیار خطرناک
علل پیدایش: عناد و سرسختى، ضعف طرف مقابل، داشتن عقده هاى مختلف، کمبود محبت، مشکلات عاطفى
راه هاى درمان: صبر، تسامح، قناعت، عطوفت و صمیمیت در زندگى مشترک، صراحت و صداقت در تمام مسایل و تاثیر نگرفتن از مشکلات بیرونى در محیط خانه، قبل از هر تصمیم خشنى چند لحظه فکر کردن به عواقب کار. (قبل از هرگونه خشونت، خوبى هاى او را به خود یادآورى کنید. حال آیا او مستحق چنین خشونتى است یا مى توان کمى ملایم تر برخورد کرد.)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید