سیزده خط برای زندگی

سیزده خط برای زندگی

 

 

*دوستت دارم ،نه به خاطرشخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من درهنگام با تو بودن پیدا می کنم
*هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.
*اگرکسی تو را آن طور که می خواهی دوست ندارد،به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد .
*دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
*بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کناراو باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.
*هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی چون هرکس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
*تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی .
*هرگز وقتت را با کسی که حاضرنیست وقتش را با تو بگذراند ،نگذران.
*شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخصی مناسب را،به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکرگزار باشی
*به چیزی که گذشت غم نخور،به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن .
*همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده،دوباره اعتماد نکنی .
*خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل ازآنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظارداشته باشی او تو را بشناسد .
*زیاده ازحد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.
منبع:نشریه راه کمال،شماره 33

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید