نعمت واقعی چيست؟

نعمت واقعی چيست؟

نويسنده امام رضا عليه السلام بنام ابراهيم بن عباس گويد: در خدمت امام بوديم كه يكي از فقها سئوال كرد معني نعيم در آيه شريفه در آنروز از نعمت سئوال خواهيد شد(( آب سرد)) است . امام با صداي بلند فرمود: اينطور تفسير مي كنيد؟! و هر كسي به نوعي تفسير مي نمايد يكي مي گويد: منظور آب سرد است ، بعضي گويند: مراد خواب است ، عده اي گويند: غذاي خوش طعم است !! همانا پدرم از پدرش حضرت صادق عليه السلام نقل فرمود كه با ناراحتي امام به عده اي كه اينطور تفسير مي كردند، فرمود: هرگز خدا چيزهائي كه به مخلوق تفضل فرموده سئوال نخواهد كرد و منت نمي گذارد، اين كار از مخلوق ناشايست است كه از غذا و آب و چيزهائي ديگر به ديگران داده منت گذارد، چگونه مي توان بخداي بزرگ نسبت داد چيزي را كه براي مردم شايسته نيست . ولي نعيم دوستي و ولايت بما خاندانست كه خداوند بعد از توحيد و نبوت از آن سئوال خواهد كرد، بنده اگر به لوازم ولايت و محبت وفا كند به نعمتهاي بهشت كه زوال ندارد ميرسد.
يکصد موضوع 500 داستان / سيد علي اکبر صداقت

مطالب مشابه