فرمانداران و قضات

فرمانداران و قضات

1. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مصر چه کسی بود؟
2. حضرت علی ـ علیه السلام ـ چه کسی را به فرمانداری مصر به جای محمد بن ابی بکر منصوب کرد؟
3. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر اردشیر خرّه که یکی از شهرهای استان خوزستان بود چه کسی است؟
4. نام یکی از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ است که در امر فرمانداری خیانت کرده بود؟
5. نام یکی از قضات حضرت علی ـ علیه السلام ـ است که به خاطر خرید خانه مجلّل حضرت علی ـ علیه السلام ـ او را سرزنش می‌کند؟
6. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر مکه چه کسی بود؟
7. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان آذربایجان چه کسی بود؟
8. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استانهای بصره، اهواز، فارس، کرمان چه کسی بود؟
9. فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر یمن چه کسانی بودند؟
10. استاندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان همدان چه کسی بود؟
11. فرماندار حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر انبار چه کسی بود؟
12. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در حکمت 443 کدام یک از فرماندهان خود را به کوه سخت و قله تسخیر ناپذیر معرفی می‌کند؟
13. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 13 کدام یک از فرماندهان خود را سپر و زره رزمندگان معرفی می‌کند؟
14. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در نامه 13 کدام یک از فرماندهان خود را فرمانده الگو معرفی می‌کند؟
پاسخ ها:
1. محمد بن ابی بکر.[1] 2 . «مالک اشتر» به جای محمد بن ابی بکر به سمت فرمانداری مصر از طرف حضرت علی ـ علیه السلام ـ منصوب شد.[2] 3. مصقله بن هبیره شیبانی.[3] 4. منذربن جارود عبدی.
5. شریح بن حارث.[4] 6. قثم بن عباس.
7. اشعث بن قیس. [5] 8. عبدالله بن عباس[6] 9. فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در یمن، «عبیدالله بن عباس»، و «سعیدبن حمران» بودند.1
10. «جریربن عبدالله بجلی»، از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در استان همدان بود.
11. «حسان بن حسان بکری»، از فرمانداران حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شهر انبار بود.
12. مالک اشتر. «مالک ومالک! والله لوکان جبلالکان فندا، ولوکان حجرا لکان صلدا، لایرتقیه الحافر، ولا یوفی علیه الطائر»:[7] مالک، اما چه مالکی به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود، واگر سنگ بود سر سخت ومحکم بود، هیچ مرکبی نمی‌توانست از کوهسار وجودش بالا رود و هیچ پرنده‌ای به اوج او راه نمی‌یافت.
13. مالک اشتر: «وقد امرت علیکما و علی من فی حیزکما مالک ابن الحارث الاشتر فاسمعا له و اطیعا، و اجعلاه درعا و مجنا».[8] 14. مالک اشتر نخعی.


[1] . نامه 27، شماره 12.
[2] . نامه 34.
[3] . نامه 43.
[4] . نامه 3.
[5] . نامه 15.
[6] . نامه 20.
[7] . نامه، 24.
[8] . نامه 13، ترجمه«مالک پسر حارث اشتر را بر شما و زیردستان شما امیر و فرمانروا قرار دادم، بنابراین، گوش به فرمان و مطیع او باشید، او را زره و سپر خویش قرار دهید.»

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید