اعتکاف ؛ فصلی برای گریستن

اعتکاف ؛ فصلی برای گریستن

اعتکاف در شرع اسلام، اقامت در مکانی مقدس به منظور تقرب جستن به خداوند متعال است. در اعتکاف می‌توان خانه دل را از اغیار تهی کرد و نور محبت‌ خدا را در آن جلوه گر ساخت; می‌توان خود را وقف عبادت کرد و لذت میهمانی را بر سر سفره احسان و لطف الهی چشید; می‌توان زمام دل و جان را به دست‌خدا سپرد و همه اعضا و جوارح را در حصار اراده حق به بند کشید

زمان اعتکاف
اعتکاف از نظر زمان محدود به وقت ‌خاص نیست، تنها از آن رو که لازمه اعتکاف، روزه گرفتن است، بید در زمانی اعتکاف شود که شرعا بتوان روزه گرفت. پس هر گاه روزه گرفتن صحیح باشد، اعتکاف نیز صحیح است، ولی بهترین زمان بری اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان، و یام البیض ماه رجب است. اعتکاف در دهه آخر ماه رمضان، با آماده سازی انسان بری درک لیله القدر و بهره برداری از فیض ین شب گران قدر، بی‌ارتباط نیست. در کشور ما اکنون اعتکاف در سه روز از ماه رجب بیش از اعتکاف در دهه پیانی ماه رمضان رواج دارد.

مکان اعتکاف
اعتکاف، تنها در مساجد خاص، صحیح است; بنابرین اگر کسی در خانه خود یا در حسینیه یا حرم معتکف شود صحیح نیست . مساجدی که اعتکاف در آن صحیح است، عبارتند از: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد جامع کوفه، مسجد بصره و به قصد رجا می‌توان در مسجد جامع هر شهر معتکف شد

شرایط اعتکاف
1 . از سه روز کمتر نباشد;
2 . در مسجد جامع شهر باشد;
3 . در ین مدت از مسجد خارج نشود .

مدت اعتکاف
مدت اعتکاف حداقل سه روز است و کمتر از آن صحیح نیست; ولی بیشتر از آن حدی ندارد، البته اگر پنج روز معتکف شود، روز ششم را نیز واجب است‌بماند; بلکه بنابر احتیاط واجب، هرگاه دو روز اضافه کرد روز سوم هم بید بماند; پس اگر هشت روز معتکف شد روز نهم هم واجب است .

روزه اعتکاف
انسان در یام اعتکاف بید روزه بگیرد; بنابرین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد مانند مسافر، مریض و زن حیض یا نفساء و کسی که عمدا روزه نگیرد، اعتکافش صحیح نیست .

محرمات اعتکاف
بر معتکف چند چیز حرام است:
1 . استفاده از عطریات و گیاهان خوشبو بری کسی که از آن لذت می‌برد حرام است; پس بری کسی که حس بوییی ندارد اشکال ندارد .
2 . خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب هر نوع داد و ستدی مانند اجاره و مضاربه حرام است .
3 . جدال در امور دینی و دنیوی بری غلبه بر دیگری و اظهار فضل و برتری بر او .
4 . هرگونه استفاده شهوانی از جنس مخالف نظیر لمس، بوسه و آمیزش حرام است .اما نگاه با شهوت به همسر در حال اعتکاف مانعی ندارد .
5 . استمنا; گرچه با نگاه به همسرش زمینه جنابت‌خود را فراهم کند .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید