حجاب در قرآن

حجاب در قرآن

واژه‌ی‌ «حجاب» هفت بار در قرآن کریم آمده و معنای کلمه در این هفت مورد، چیزی است که از هر جهت، مانع دیده شدن چیز دیگری شود.

ادامه مطلب
بدی‌ها و گناه،سیّئه در قرآن

بدی‌ها و گناه،سیّئه در قرآن

اعمالی که به قصد آزار دیگران انجام می‌گیرد. واژه‌ای که معمولاً به معنای «بدی» یا گناه (سیّئة) دانسته می‌شود بیست و چهار بار در قرآن به صورت مفرد و سی و شش بار به صورت جمع به کار رفته است. در بسیاری از آیات

ادامه مطلب