نقش های سازنده حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ

نقش های سازنده حضرت فاطمه سلام الله علیها در تاریخ

ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻋﻠﻢ، ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺩﻟﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﺧﻠﺎﻗﻴّﺖ، ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ، ﺣﻖ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺃﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺣﻖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ادامه مطلب