گریه ی پارسای شب

گریه ی پارسای شب

یکی از پارسایان وارسته، هر شب، نیمه های آن، از بستر برمی خاست و به نماز شب و مناجات با خدا می پرداخت، در نماز شب سوره هایی که آیات عذاب در آن است می خواند و تکرار می کرد و از خوف خدا زارزار می گریست، پس از مدتی، چندین شب آیه 21 سوره حدید را که آیه رحمت و بهشت است، می خواند و گریه می کرد و آن آیه این است:

ادامه مطلب