مطالب موجود در دسته بندی "صحیفه سجادیه"

جهان بینی قرآن کریم(2)

جهان بینی قرآن کریم(2)

نویسنده:مهدی غفاری(1)   انسان در جهان بینی قرآن چنان که در قسمت قبل گفتیم، جهان قرآنی، از لحاظ وجود شناسی، جهانی خدامرکز است. خدا درست در مرکز جهان هستی است و همه موجودات دیگر، انسان و غیر انسان، آفریده های او و بنابراین، در سلسله مراتب هستی، بی نهایت پایین تر از او قرار گرفته ...

ادامه مطلب
ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

ویژگیهای آسمان در قرآن (2)

نویسنده: سید عیسی مسترحمی د: دارای بازگشت: مقدمه: خداوند متعال در کتاب شریفش به آسمان دارای رجع قسم خورده است. در اینکه مراد از رجع در آیه 11 سوره طارق چیست، بین مفسران اختلاف نظر فراوانی است. گروهی از صاحب نظران فقط یک مصداق خاص برای آن ذکر کرده اند ولی برخی دیگر با ذکر ...

ادامه مطلب